Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432627 nr. 17

32 627 (Glas)tuinbouw

Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2014

Hierbij stuur ik u de nieuwe meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014 – 20201 die op 3 juli 2014 is ondertekend door LTO Nederland, LTO-Noord/Glaskracht en mijzelf. Hiermee voldoe ik aan mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg Tuinbouw van 28 november 2013.

De ambitie is dat met de nieuwe meerjarenafspraak in 2020 in nieuw te bouwen kassen klimaatneutraal geproduceerd wordt en dat voor bestaande kassen teelttechnieken zijn ontwikkeld waarmee op een economisch rendabele manier met de helft van de fossiele brandstof ten opzichte van 2011 geproduceerd kan worden. In 2050 is de ambitie dat de glastuinbouw een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening heeft. De doelen voor 2020 zijn een maximale CO2-uitstoot van 6,2 Mton en een energiebesparing van 11 PJ, zoals afgesproken in het energieakkoord.

Zoals aangekondigd in de beleidsbrief tuinbouw ligt de focus in de nieuwe meerjarenafspraak op versnelling van energiebesparing, versnelde toepassing van aardwarmte, energiewinst in de regio en op het bevorderen van innovatiedoorbraken.

Voor de versnelling van energiebesparing is het Versnellingsplan «het nieuwe telen» ontwikkeld, gericht op een versnelde praktijkintroductie van nieuwe teeltkennis en het ontwikkelen van verdergaande (teelt)technische innovaties.

In het versnellingsplan aardwarmte gaat het om het mogelijk maken van een verdubbeling van het aantal projecten door kennisontwikkeling, professionalisering van de keten en verbetering van de financierbaarheid van aardwarmte.

Energiewinst in de regio is een programma dat is gericht op de samenwerking tussen bedrijven binnen en buiten de sector, met regionale overheden en met energiebedrijven op het gebied van onder meer bio-energie, CO2-infrastructuur en restwarmte.

Innovatiedoorbraken worden bevorderd door baanbrekend onderzoek om planten te kunnen produceren met een minimale energiebehoefte (ambitie 50 tot 70% minder). De plannen zijn te vinden op http://www.energiek2020.nu/over-kas-als-energiebron/algemeen/.

Om de doelen en ambities te kunnen bereiken, is voor de periode tot en met 2017 afgesproken dat het glastuinbouwbedrijfsleven en het ministerie van Economische Zaken elk in totaal 10 miljoen euro (2,5 miljoen euro per jaar) beschikbaar stellen voor onderzoek en kennisuitwisseling. Daarnaast zet het ministerie van Economische Zaken 38 miljoen euro in voor de stimuleringsregelingen Marktintroductie Energie-innovaties (MEI) en Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken 10 miljoen euro extra beschikbaar gemaakt voor de garantieregeling aardwarmte. Hierdoor kan voor een bedrag van 87 miljoen extra aan garanties voor aardwarmteprojecten worden verstrekt.

Verlaagd tarief energiebelasting glastuinbouw

Recent is door de Europese Commissie de goedkeuring verlengd voor het kunnen hanteren van een verlaagd tarief voor de energiebelasting voor de periode 2015 tot en met 2024. Hiermee behouden glastuinbouwbedrijven een vergelijkbare netto energiebelastingdruk als vergelijkbare energie-intensieve bedrijven in Nederland en blijft een gelijk speelveld met glastuinbouwbedrijven in het buitenland geborgd. Als tegenprestatie voor dit verlaagde tarief heeft de sector zich gebonden aan een jaarlijks dalend plafond voor uitstoot van CO2 (het sectorale CO2 kostenvereveningssysteem). Als de glastuinbouwsector meer CO2 uitstoot dan is afgesproken, krijgen alle glastuinbouwbedrijven een heffing opgelegd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl