32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 274 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2017

In de Visie op het Toegepast Onderzoek (Kamerstuk 32 637, nr. 68) heeft het kabinet toegezegd om de zes organisaties voor toegepast onderzoek (TO2) elke vier jaar te evalueren op kwaliteit en impact van het onderzoek. In de zomer van 2016 heb ik de evaluatiecommissie TO2 ingesteld. Op 16 februari jl. heeft deze commissie haar rapport aan mij aangeboden. Hierbij stuur ik u dat rapport toe1.

De evaluatiecommissie, onder voorzitterschap van ir. A.H. Schaaf, is tot de evaluatie gekomen op basis van aangeleverde kwantitatieve informatie, zelfevaluaties, audits en evaluaties van eerdere externe commissies. Ook heeft de commissie elke TO2-instelling bezocht waarbij is gesproken met het management, medewerkers en stakeholders van elke TO2-instelling. Deze aanpak is beschreven in het protocol voor Evaluatie en Monitoring van het Toegepast Onderzoek (EMTO), dat het Rathenau Instituut specifiek voor deze evaluatie heeft ontwikkeld. Uit het rapport blijkt onder meer dat over de hele linie de kwaliteit en impact van het werk van de instellingen goed tot zeer goed is, en op onderdelen tot de wereldtop van het betreffende vakgebied behoort. Over de vitaliteit van de instellingen geeft de commissie echter een gemengder beeld, en uit daarbij zorgen over de structurele financiering van deze instellingen.

Het rapport bevat naast aanbevelingen aan elk van de instellingen ook aanbevelingen aan de overheid. De evaluatiecommissie kaart daarin enkele onderwerpen aan die van belang zijn voor het functioneren van de instituten, zoals de gelijkheid van het speelveld met universiteiten en buitenlandse kennisinstellingen. Het kabinet wil daarop reageren op een manier die recht doet aan het werk van deze commissie. Dat vergt onder andere afstemming met alle betrokken departementen. Ik acht het echter van belang dat u eerder al kennis kunt nemen van het rapport en stuur het u daarom nu toe.

Op mijn verzoek (en zoals aangekondigd in Kamerstuk 32 637, nr. 146) stellen alle zes de TO2-instellingen op dit moment elk een nieuw strategisch plan op voor de periode 2018–2021, en een gezamenlijk strategisch kader. Ik zal, namens het gehele kabinet, in een later stadium een reactie geven op zowel de evaluatie als de nieuwe strategische plannen en het strategisch kader.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven