Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733576 nr. 96

33 576 Natuurbeleid

Nr. 96 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2017

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) de eerste van een driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact uit 2013 uitgevoerd. Bijgaand ontvangt u de eindrapportage van het PBL «Inhoud geven aan natuur in de samenleving»1, zoals ik u heb toegezegd in mijn brief van 18 december 2015 (Kamerstuk 33 576, nr. 58). Het rapport is tevens digitaal beschikbaar via www.pbl.nl.

In de evaluatie is onderzocht in welke mate de ambities in het Natuurpact gehaald kunnen worden met het lopende en voorgenomen provinciale natuurbeleid. Daarbij is gekozen voor de opzet van een ex ante, lerende evaluatie, waardoor leerervaringen gedurende het uitvoeringsproces door provincies kunnen worden toegepast.

Naar aanleiding van de evaluatie constateer ik dat de provincies op de goede weg zitten. Met de provinciale plannen kan een flinke bijdrage aan de internationale biodiversiteitsdoelstellingen worden geleverd. De uitvoering van die plannen gaat echter niet vanzelf en vergt een forse inspanning van de betrokken partijen.

Verder blijkt dat de vermaatschappelijking van natuurbeleid onderdeel uitmaakt van het provinciale beleid. PBL constateert wel dat de voornemens nog maar beperkt in concrete plannen vorm hebben gekregen, onder meer omdat de focus van de provincies in eerste instantie lag bij de implementatie van onder meer de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland, de implementatie van Wet natuurbescherming, PAS en Agrarisch Natuurbeheer.

Ook wijst het PBL erop dat er kansen zijn om meer biodiversiteitswinst te behalen. Die kansen liggen met name buiten het Natuurnetwerk Nederland en hebben een sterke relatie met de ambities met betrekking tot de verduurzaming van de landbouw.

Met de provincies heb ik afgesproken een gezamenlijk plan te maken voor de uitvoering van de aanbevelingen van het PBL. De provincies zullen hiervoor het initiatief nemen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl