Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631765 nr. 198

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2016

Hierbij bied ik u het rapport «De klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering»1, van de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan en mijn reactie daarop.

1. Aanleiding voor het rapport

Aanleiding voor dit onderzoek waren risico’s ten aanzien van de klinische revalidatiecentra die de inspectie signaleerde die ook in de algemene ziekenhuizen voorkomen, zoals het voorschrijven, toedienen en beheren van medicatie, medische technologie, dossiervoering en samenwerking. De klinische revalidatie wordt daarnaast gekenmerkt door een langere ligduur, hetgeen specifieke risico’s met zich mee kan brengen, zoals infecties en decubitus. Tenslotte was een reden voor de inspectie om dit onderzoek uit te voeren dat de revalidatiesector niet eerder door regulier, of thematisch toezicht structureel in beeld was gebracht.

De inspectie bezocht in het voorjaar van 2015 alle 21 locaties waar klinische revalidatie werd geleverd en toetste op de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg.

2. Resultaten

De inspectie constateert dat de klinische revalidatiecentra op de meeste onderdelen voldeden aan de randvoorwaarden voor goede zorg. Op een drietal thema’s signaleerde de inspectie risico’s voor de patiëntveiligheid:

  • De beperkte implementatie van het convenant «Veilige toepassing medische technologie» (bijlage bij Kamerstuk 33 000 XVI, nr. 148). In dit convenant is geregeld op welke wijze medische apparatuur wordt geïntroduceerd, onderhouden en of voldaan wordt aan scholingsvereisten van medewerkers.

  • Een tweede risico ziet de inspectie in de infectiepreventie. Patiënten die opgenomen worden, worden onvoldoende gescreend op Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) en andere Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO). Daarnaast dienen de revalidatiecentra er op toe te zien dat patiënten- en behandelruimten op de juiste wijze en met de juiste middelen worden schoongemaakt. Ook had een aantal revalidatiecentra onvoldoende zicht op de vaccinatiestatus van medewerkers tegen hepatitis B.

  • Een derde risico dat de inspectie signaleerde betreft de medicatieveiligheid. De inspectie constateerde in verschillende revalidatiecentra dat zowel opslag als beheer van medicatie verbetering behoefde.

Voorafgaand aan het onderzoek was de verwachting van de inspectie dat de revalidatiecentra de infectiepreventie en medicatieveiligheid beter op orde zouden hebben, omdat de risico’s die hieraan verbonden zijn al langer bekend zijn in de zorg en tevens omdat deze onderwerpen ook onderdeel uitmaakten van het landelijke VMS-programma. Gedurende de bezoeken en bij de follow-up merkte de inspectie dat de sector direct aan de slag is gegaan met de noodzakelijke verbeteringen. Dat geldt ook voor de branche en de wetenschappelijke vereniging, die de risicovolle onderwerpen convenant medische technologie (CMT) en infectiepreventie sectorbreed hebben opgepakt.

3. Reactie van de Minister van VWS

Medisch specialistische revalidatie moet ervoor zorgen dat mensen die door ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening lichamelijk beperkt raken zo goed mogelijk herstellen en (weer) kunnen meedoen in de maatschappij. Het is niet de bedoeling dat zij tijdens hun (doorgaans langere) verblijf in een instelling blootstaan aan risico’s. Daarom vind ik het essentieel dat de zorg aan deze mensen voldoet aan de randvoorwaarden voor goede zorg. Uit het rapport van de inspectie blijkt dat er onderdelen zijn waar verbetering nodig is. Ik vind het positief dat de revalidatiecentra naar aanleiding van de bezoeken al met verbeteringen bezig zijn. De branche- en wetenschappelijke vereniging werken aan ondersteuning bij de implementatie van het CMT en de verbetering van de infectiepreventie en de uitwerking van basismedische zorg. De inspectie is te spreken over deze proactieve op verbetering gerichte houding, die er toe moet leiden dat ook in deze sector sprake is van goede zorg.

Het is goed dat de inspectie in navolging op haar onderzoek naar risico’s in ziekenhuizen nu ook soortgelijk onderzoek heeft gedaan binnen de revalidatiesector. Ik onderschrijf de inhoud van de aanbeveling en de wijze waarop de inspectie hieraan in gezamenlijk overleg met veldpartijen uitvoering zal geven. Ik reken er op dat regelmatig overleg met deze partijen en de inspectie ertoe leidt dat alle betrokken partijen hierin blijvend hun verantwoordelijkheid nemen. Ik zal dit in het overleg met de sector ook blijvend aan de orde stellen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl