Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 20 november 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 november

14.00 uur

Woensdag 25 november

10.15 uur

Donderdag 26 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2016

34 300-X, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk/Hachchi over heropenen van het onderzoek naar PX-10

34 300-X, nr. 23

– de motie-Jasper van Dijk/Hachchi over de bijeenkomst over het RIVM-onderzoek naar PX-10

34 300-X, nr. 24

– de motie-Teeven/Eijsink over de bezetting en uitrusting van de medische troepen

34 300-X, nr. 25

– de motie-Knops over voortzetting van het reservistenbeleid

34 300-X, nr. 26

– de motie-Knops over de uitvoering van de moties-Van der Staaij

34 300-X, nr. 27

– de motie-De Roon over stoppen met het trainen van Afrikaanse veiligheidstroepen

34 300-X, nr. 28

– de motie-De Roon over een tijdplanning voor het historisch onderzoek naar het gebruik van chroomverf

34 300-X, nr. 29 (aangehouden)

– de motie-Hachchi/Jasper van Dijk over vóór de zomer van 2016 afronden van de onderzoeken naar het werken met chroomverf

34 300-X, nr. 30

– de motie-Hachchi over problemen bij de verwervingsketen

34 300-X, nr. 31 (aangehouden)

– de motie-Hachchi over het voor vrouwen openstellen van het Korps Mariniers

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Materieel van de begroting Defensie voor het jaar 2016

34 300-X, nr. 32

– de motie-Knops over heroprichting van de vierde Patriotbatterij

34 300-X, nr. 33

– de motie-Knops over het opschorten van de verkoop van mijnenjagers en houwitsers

34 300-X, nr. 34

– de motie-Knops over een structurele versterking van de personele capaciteit in de verwervingsketen

34 300-X, nr. 35

– de motie-Günal-Gezer/Vuijk over een jaarlijks overzicht van de prijsbijstellingen militair materieel

34 300-X, nr. 36

– de motie-De Roon over het project MALE UAV

34 300-X, nr. 37

– de motie-Hachchi over verhoging van het budget van het Korps Mariniers

34 300-X, nr. 38

– de motie-Hachchi over aansluiting bij het Europees innovatief droneproject

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

De Voorzitter: dhr. Knops verzoekt zijn motie op stuk nr. 47 aan te houden. Mw. Eijsink wenst haar motie op stuk nr. 49 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 300-X, nr. 43

– de motie-Jasper van Dijk over het efficiënter organiseren van de krijgsmacht

34 300-X, nr. 44

– de motie-Jasper van Dijk over het dichten van het AOW-gat

34 300-X, nr. 45

– de motie-Teeven/Vuijk over het verbreden van de mandaten van VN-missies

34 300-X, nr. 46

– de motie-Knops over de omvang van de financiële problematiek bij Defensie

34 300-X, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Knops over het effect van de bezuinigingen op Defensie

34 300-X, nr. 48

– de motie-Knops/Bisschop over het verhogen van de Defensiebegroting met 200 miljoen

34 300-X, nr. 49 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen

34 300-X, nr. 50

– de motie-De Roon/Wilders over Turkije uit de NAVO

34 300-X, nr. 51

– de motie-De Roon over minder vrijblijvende EU-defensiesamenwerking

34 300-X, nr. 52

– de motie-De Roon over geen legereenheden samenvoegen met die van een vreemde krijgsmacht

34 300-X, nr. 53

– de motie-De Roon over inzetten van Defensie om de grenzen te sluiten voor asielzoekers

34 300-X, nr. 54 (aangehouden)

– de motie-Hachchi over onderzoek naar een integrale veiilgheidsstrategie

34 300-X, nr. 55

– de motie-Hachchi over investeren in cybercapaciteit

34 300-X, nr. 56

– de motie-Hachchi over gericht investeren in de luchtmacht en de marine

34 300-X, nr. 57

– de motie-Grashoff over intensivering van het Europees Defensie- en Veiligheidsbeleid

34 300-X, nr. 58

– de motie-Grashoff over verbeteren van de rapportage over luchtaanvallen

34 300-X, nr. 59

– de motie-Öztürk over het herkomstland van de partner niet van invloed laten zijn op de Verklaring van Geen Bezwaar

34 300-X, nr. 60

– de motie-Bontes over het Defensiebudget jaarlijks met 1 miljard verhogen gedurende vijf jaar

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J voor het jaar 2016

De Voorzitter: mw. Bergkamp wenst haar motie op stuk nr. 113 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 300-XVI, nr. 103

– de motie-Kooiman/Bergkamp over invoering van een combinatiepakket van screening, training en inspectietoezicht

34 300-XVI, nr. 104

– de motie-Kooiman c.s. over het CORV-systeem gebruiken voor een veilige gegevensuitwisseling

34 300-XVI, nr. 105 (aangehouden)

– de motie-Kooiman/Bergkamp over toezicht op particuliere jeugdzorginstanties waarbij zorg wordt ingekocht

34 300-XVI, nr. 106

– de motie-Keijzer over beschermd wonen voor jongeren met autisme en een hoog IQ

34 300-XVI, nr. 107

– de motie-Keijzer c.s. over onderzoek naar de tarieven in gemeenten voor uitvoering van de Jeugdwet

34 300-XVI, nr. 108

– de motie-Keijzer over een maatwerkoplossing bieden aan kinderen uit de grensregio

34 300-XVI, nr. 109

– de motie-Keijzer/Bergkamp over de eisen waaraan de FPKM moet voldoen

34 300-XVI, nr. 110

– de motie-Ypma over een actieplan van de jongere zelf voor huisvesting, financiën en scholing

34 300-XVI, nr. 111

– de motie-Ypma/Van der Burg over transparantie over de capaciteit van instellingen

34 300-XVI, nr. 121 (gewijzigd, was nr. 112)

– de gewijzigde motie-Bergkamp/Keijzer over niet overgaan tot het introduceren van een meldplicht

34 300-XVI, nr. 113 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bergkamp c.s. over themagericht toezicht op informatiebeveiliging door gemeenten

34 300-XVI, nr. 114

– de motie-Bergkamp c.s. over verbeterde informatievoorziening over de privacy in de jeugdhulp bij gemeenten

34 300-XVI, nr. 115

– de motie-Bergkamp/Voortman over een concreet plan voor zorg aan vluchtelingkinderen

34 300-XVI, nr. 116

– de motie-Voordewind/Voortman over prioriteit voor gezinnen met kinderen bij de plaatsing in de noodopvang

34 300-XVI, nr. 117

– de motie-Voortman c.s. over inventariseren hoeveel asielkinderen en ongedocumenteerde kinderen nu gebruikmaken van jeugdzorg

34 300-XVI, nr. 118

– de motie-Voortman c.s. over wegnemen van onduidelijkheden omtrent het woonplaatbeginsel bij de toekenning van jeugdzorg

34 300-XVI, nr. 119 (aangehouden)

– de motie-Voortman over aanscherpen van de meldcode kindermishandeling

34 300-XVI, nr. 120

– de motie-Voortman over een vertrouwenspersoon voor minderjarige asielzoekers bij elke opvanglocatie

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

32 637, nr. 209

– de motie-Agnes Mulder over het centraal stellen van cross-sectorale samenwerking

32 637, nr. 210

– de motie-Verhoeven over het Handelsregister ontsluiten als open data

32 637, nr. 211

– de motie-Van Veen over de budgettaire gevolgen van verkoop van onderdelen van het DVI

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 190

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

34 190 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikelen I t/m IV

– artikel V, onderdeel A

– amendement Mei Li Vos/Vermeij (8)

– artikel V, onderdeel B

– artikel V, onderdelen C t/m I

– artikelen VI t/m XV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Participatiewet

De Voorzitter: mw. Koşer Kaya wenst haar motie op stuk nr. 199 aan te houden.

33 161, nr. 199 (aangehouden)

– de motie-Koser Kaya c.s. over het oordeel van de gemeente bij het bepalen van de doelgroep

33 161, nr. 200

– de motie-Koser Kaya/Pieter Heerma over het toetsen van het verdeelmodel van 2017

33 161, nr. 201

– de motie-Karabulut over middelen voor een cao voor de sociale werkvoorziening

33 161, nr. 202

– de motie-Karabulut over beschutte werkplekken in iedere gemeente

33 161, nr. 203

– de motie-Karabulut over extra middelen voor de vangnetregeling

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Media van de begroting OCW voor het jaar 2016

34 300-VIII, nr. 83

– de motie-Jasper van Dijk over taallessen op een van de landelijke publieke zenders

34 300-VIII, nr. 84

– de motie-Jasper van Dijk over een «regelvrije zone» om de regionale nieuwsvoorziening te versterken

34 300-VIII, nr. 85

– de motie-Elias over een NPO-brede «ombudsman»

34 300-VIII, nr. 86

– de motie-Pieter Heerma over de Kijkwijzer laten gelden voor alle mediaplatforms

34 300-VIII, nr. 87

– de motie-Mohandis c.s. over het lokaal en regionaal mogelijk maken van publiek-private samenwerking tussen mediabedrijven

34 300-VIII, nr. 88

– de motie-Klein over de financiering van regionale omroepen

34 300-VIII, nr. 89

– de motie-Klein over de Mediawet en artikel 7, lid 2 van de Grondwet

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming Tweede Kamer 2016

34 183, nr. 27

– de motie-Klein over een wijziging van de Kieswet voorbereiden

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014

29 521, nr. 302

– de motie-Teeven over evalueren van de inzet van zowel militair als civiel en diplomatiek personeel

29 521, nr. 303

– de motie-De Roon over direct beëindigen van deelname aan EUTM Somalië

29 521, nr. 304

– de motie-Hachchi/Knops over een afwegingskader voor deelname aan kleine missies

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO EU-Voorstel: Better Regulation

22 112, nr. 2022

– de motie-Verhoeven c.s. over hanteren van het mkb als standaard bij nieuwe regelgeving

22 112, nr. 2023

– de motie-Verhoeven c.s. over opnemen van horizonbepalingen in toekomstige EU-wetgeving

22 112, nr. 2024

– de motie-Klein over een verplicht lobbyregister voor Europese instellingen

22 112, nr. 2025

– de motie-Klein over SMART geformuleerde kwalitatieve doelstellingen in het pakket Betere Regelgeving

22 112, nr. 2026

– de motie-Agnes Mulder over een gele/oranje-kaartprocedure bij gedelegeerde handelingen

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016

De Voorzitter: dhr. Krol verzoekt zijn motie op stuk nr. 44 aan te houden.

34 300-VII, nr. 24

– de motie-Van Raak over betere samenwerking tussen geheime diensten tot prioriteit maken

34 300-VII, nr. 25

– de motie-Van Raak over maatregelen om ministeries te laten voldoen aan de Roemernorm

34 300-VII, nr. 26

– de motie-Van Raak over 10% minder voorlichters en communicatiemedewerkers bij ministeries

34 300-VII, nr. 27

– de motie-Veldman/Oosenbrug over de bescherming van persoonsgegevens bij gemeenten

34 300-VII, nr. 28

– de motie-Veldman/Wolbert over fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds

34 300-VII, nr. 29

– de motie-Veldman c.s. over afschaffen van de precariobelasting op netwerkstructuren

34 300-VII, nr. 30

– de motie-Veldman/Oosenbrug over bundelen van de middelen voor de digitale infrastructuur

34 300-VII, nr. 31

– de motie-Veldman/Oosenbrug over een gemeenschappelijk normenkader voor open data

34 300-VII, nr. 32

– de motie-Van Toorenburg/Bosma over het gebruik in strafzaken van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten

34 300-VII, nr. 33

– de motie-Van Toorenburg/Oosenbrug over het bieden van alternatieven voor digitale diensten

34 300-VII, nr. 34

– de motie-Wolbert over een actieplan voor de maatschappelijke waardering van raadsleden

34 300-VII, nr. 35

– de motie-Oosenbrug/Veldman over een jaarlijks overzicht van de ICT-kosten

34 300-VII, nr. 36

– de motie-Oosenbrug/Veldman over meer toepassen van open standaarden door gemeenten

34 300-VII, nr. 37

– de motie-Koser Kaya c.s. over verbeteren van de toegankelijkheid van de overheid

34 300-VII, nr. 38

– de motie-Koser Kaya c.s. over beter omgaan met WOB-verzoeken

34 300-VII, nr. 39

– de motie-Koser Kaya/Voortman over een pilot voor grotere publieke betrokkenheid bij wetgeving

34 300-VII, nr. 40

– de motie-Koser Kaya c.s. over optimaliseren van de samenwerking tussen Europese inlichtingendiensten

34 300-VII, nr. 41

– de motie-Koser Kaya c.s. over minder wijzigingsmomenten van de uitkering uit het Gemeentefonds

34 300-VII, nr. 42

– de motie-Voortman/Krol over de uitgaven voor open data bundelen

34 300-VII, nr. 43

– de motie-Krol over geen verdere kortingen op het Gemeentefonds

34 300-VII, nr. 44 (aangehouden)

– de motie-Krol/Verhoeven over toevoegen van NPO Politiek als must-carryzender

34 300-VII, nr. 45

– de motie-Krol over gespreid laten plaatsvinden van gemeenteraadsverkiezingen

34 300-VII, nr. 46 (aangehouden)

– de motie-Krol over voorkomen van onderscheid op basis van leeftijd bij autoverzekeringen

34 300-VII, nr. 47

– de motie-Van Klaveren over mogelijk maken van administratieve detentie

34 300-VII, nr. 48

– de motie-Klein c.s. over een constitutionele toets in de memorie van toelichting op wetsvoorstellen

34 300-VII, nr. 49

– de motie-Klein over de Wet financiering politieke partijen ook toepassen op lokale en provinciale partijen

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

34 242, nr. 3

– de motie-Van Meenen/Siderius over geen korting op de grote gemeenten voor het onderwijsachterstandenbeleid

34 242, nr. 4

– de motie-Rog/Van Meenen over een financiële oplossing voor de jaren 2017 en verder

34 242, nr. 5

– de motie-Rog/Van Meenen over een meer gedifferentieerde gewichtenregeling

34 242, nr. 6

– de motie-Beertema over beëindigen van de voorschoolse en vroegschoolse educatie

34 242, nr. 7

– de motie-Yücel c.s. over de verdeelsystematiek vanaf 2017

34 242, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Straus over een verdeelsystematiek die recht doet aan de individuele behoefte van het kind

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 184

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

34 184 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, aanhef

– amendement Straus (9)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m Z

– artikel I

– artikelen II t/m XII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten

34 184, nr. 10

– de motie-Siderius c.s. over het loopbaandossier als verplicht onderdeel in de theoretische leerweg

34 184, nr. 11

– de motie-Siderius over geen doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen

34 184, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Siderius over altijd kunnen overstappen naar een ander profiel in het vmbo

34 184, nr. 13

– de motie-Straus/Jadnanansing over een bredere definitie van het loopbaandossier

34 184, nr. 14

– de motie-Straus over consultatie van het regionale bedrijfsleven bij de selectie van keuzevakken

34 184, nr. 15

– de motie-Straus over een paragraaf in het inspectierapport over contacten met het regionale bedrijfsleven

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de aanslagen in Parijs

29 754, nr. 329

– de motie-Van Haersma Buma over consequenties van het gebruik van de term dat Nederland in oorlog is met IS

29 754, nr. 330

– de motie-Segers c.s. over de strijd tegen radicalisering en terrorisme structureel borgen bij de Nationale Politie

29 754, nr. 331

– de motie-Segers/Samsom over een effectieve aanpak van radicalisering naar het voorbeeld van Utrecht

29 754, nr. 332

– de motie-Zijlstra c.s. over het strafbaar stellen van vrijwillig verblijf op terroristisch grondgebied

29 754, nr. 333

– de motie-Samsom/Zijlstra over vervolging van het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld

29 754, nr. 334

– de motie-Van der Staaij c.s. over de rol van de wijkagent in de strijd tegen terrorisme

29 754, nr. 335

– de motie-Kuzu over een actieprogramma integrale aanpak rechts-extremisme

29 754, nr. 336

– de motie-Roemer over het afsnijden van de geldstromen naar en van IS

29 754, nr. 337

– de motie-Roemer/Zijlstra over een lijst van salafistische organisaties die in ons land actief zijn

29 754, nr. 338

– de motie-Bontes over geweldpredikers de toegang tot ons land weigeren

29 754, nr. 339

– de motie-Klein over het verdedigen van de vrijheidsprincipes van onze rechtsstaat

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

34 300-V, nr. 17

– de motie-Van Bommel/Sjoerdsma over gebruik van uit Nederland afkomstig militair materieel in de oorlog in Jemen

34 300-V, nr. 18

– de motie-Van Bommel/Sjoerdsma over richtsnoeren voor etikettering van producten uit alle gebieden die bezet zijn

34 300-V, nr. 19 (aangehouden)

– de motie-Ten Broeke/Servaes over schuiven in de vrijwillige afdrachten aan internationale organisaties

34 300-V, nr. 20 (aangehouden)

– de motie-Ten Broeke/Servaes over zachte leningen en handelspreferenties voor eerste opvanglanden

34 300-V, nr. 21

– de motie-Ten Broeke/Servaes over een effectievere Europese aanpak van mensensmokkel

34 300-V, nr. 22

– de motie-Ten Broeke over richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten

34 300-V, nr. 23

– de motie-Knops/Sjoerdsma over het opvoeren van de druk op Turkije

34 300-V, nr. 24

– de motie-Knops over aan banden leggen van buitenlandse financiering van salafisme in Nederland

34 300-V, nr. 25

– de motie-Knops c.s. over een hulpprogramma voor Aramese vluchtelingen uit Syrië en Irak

34 300-V, nr. 26

– de motie-Servaes/Ten Broeke over een nieuw Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

34 300-V, nr. 27

– de motie-Servaes/Jan Vos over bezwaren tegen Nord Stream 2

34 300-V, nr. 28

– de motie-De Roon/Wilders over de verplaatsing van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem

34 300-V, nr. 29

– de motie-De Roon over per direct stoppen met de Nederlandse bijdragen aan de Palestijnse staatsopbouw

34 300-V, nr. 30

– de motie-Sjoerdsma/Van Bommel over bevriezen van de tegoeden van private financiers van IS

34 300-V, nr. 31

– de motie-Sjoerdsma c.s. over binnen de EU pleiten voor opschorten van wapenleveranties

34 300-V, nr. 32

– de motie-Sjoerdsma c.s. over financiering van Nederlandse scholen in het buitenland in 2017

34 300-V, nr. 33

– de motie-Grashoff/Servaes over duidelijkheid over herkomst van producten uit alle bezette gebieden

34 300-V, nr. 34

– de motie-Grashoff over een moratorium voor de ontwikkeling van volledig autonome robotwapens

34 300-V, nr. 35

– de motie-Grashoff/Sjoerdsma over het opstellen van een geopolitieke energiestrategie

34 300-V, nr. 36

– de motie-Wassenberg over ecocide toevoegen aan de bevoegdheden van het Internationaal Strafhof

34 300-V, nr. 37 (aangehouden)

– de motie-Kuzu over geen inkoop van grondstoffen uit gebieden die onder controle staan van Daesh

34 300-V, nr. 38

– de motie-Kuzu over in overheidsuitingen gebruiken van de term «Daesh»

34 300-V, nr. 39

– de motie-Bontes over uitbreiding van de militaire inzet naar Syrië

34 300-V, nr. 40

– de motie-Bontes over afstand nemen van het opengrenzenbeleid van Merkel

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank

34 332, nr. 2 (aangehouden)

– de motie-Merkies over een richtlijn voor anticorruptiebeleid bij de uitwerking van de AIIB

34 332, nr. 3

– de motie-Merkies over het safeguardsbeleid van de AIIB

34 332, nr. 4

– de motie-Tony van Dijck over het beëindigen van het Nederlands lidmaatschap van de AIIB

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

33 865

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

33 865 (R 2024)

– amendement Taverne (7,II)

– artikel 1

– amendement Taverne (7,III)

– artikel 2

– amendement Taverne (7,IV)

– artikel 3

– amendement Taverne (7,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

33 866

Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

– artikel I, aanhef

– amendement Taverne (7,II)

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– amendement Taverne (7,III)

– onderdeel D

– artikel I

– artikel II

– amendement Taverne (7,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

33 865, nr. 9

– de motie-Sjoerdsma/Servaes over het overnemen van de Noorse positie inzake het Internationaal Strafhof

33 865, nr. 10

– de motie-Sjoerdsma over een brede ophoging van de Victims and Witness Unit

33 865, nr. 11

– de motie-Sjoerdsma over automatisch ophogen van het budget voor het Bureau van de Aanklager

33 865, nr. 12

– de motie-Sjoerdsma over een gemeenschappelijke EU-reactie bij schending van afspraken met het Strafhof door verdragsstaten

33 865, nr. 13

– de motie-Servaes/Sjoerdsma over het behouden van draagvlak voor het Internationaal Strafhof

24. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

25. VAO Luchtvaart (AO d.d. 30/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27 858, nr. 315

26. VSO over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden; gewasbescherming buiten de landbouw met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 300-VI

27. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34 300-XVII

28. Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

34 275

29. Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES)

34 320

30. Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

34 248

31. Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

34 262

32. Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

Langetermijnagenda

1, 2, 3 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Landbouw en Natuur)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30/9)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 01/10)

– VAO Tbs (AO d.d. 28/10)

– VAO Scheepvaart (AO d.d. 05/11)

– VAO Toekomstagenda mbo (AO d.d. 11/11)

– VAO Dementiezorg (AO d.d. 11/11)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/11)

– VSO Landbouw- en Visserijraad d.d. 16-17 november 2015

– VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 12/11)

– VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (AO d.d. 12/11)

– VAO Leraren en lerarenopleidingen (AO d.d. 18/11)

– VAO Kwaliteit verpleeghuiszorg (AO d.d. 18/11)

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

8, 9, 10 december (week 50)

– VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09)

– VAO Toekomst van de verzekeringssector (AO d.d. 24/09)

– VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen (31 311, nr. 152)

– VSO over onderzoek naar uitbreiding van het aantal organisaties van openbaar belang (33 997, nr. 7)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 990 (Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)) + 33 992 (R2034) (Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113))

34 009 (Rijkssanctiewet)

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

34 156 (voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren))

15, 16, 17 december (week 51)

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

34 232 (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie))

34 052 (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130))

Kerstreces 2015: 18 december t/m 11 januari 2016 (week 52, 53 en week 1)

12, 13, 14 januari (week 2)

19, 20, 21 januari (week 3)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

26, 27, 28 januari (week 4)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

2, 3, 4 februari (week 5)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

9, 10, 11 februari (week 6)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

16, 17, 18 februari (week 7)

Krokusreces 2016: 19 t/m 29 februari (week 8)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09)

34 212 (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

7. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

8. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

9. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

10. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

11. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

12. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

18. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

19. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

20. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

24. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

26. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

27. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

28. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

29. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

30. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

31. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

32. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

33. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

34. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

35. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

36. Debat over de sluiting van rechtbanken (Oskam) (Minister V&J)

37. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

38. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

39. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

40. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

41. Debat over Groningen (Minister EZ)

42. Debat over energie (Minister EZ)

43. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

44. Debat over het verbouwingsplan Binnenhof (Minister W&R)

45. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

46. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

47. Debat over het privacyverdrag met de VS (Gesthuizen) (Minister V&J en Minister BuZa)

48. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

49. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

50. Debat over de regeldruk bij banken (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

51. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

52. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

53. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

54. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

55. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven) (Minister EZ)

56. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

57. Debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s (Grashoff) (Minister van Financiën)

58. Debat over het maatwerkdiploma (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

59. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

7. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

10. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

11. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

12. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

17. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

22. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over de beveiliging van

persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

27. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

31. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

32. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

33. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

34. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

35. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

36. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

37. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

38. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

40. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

41. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

42. Dertigledendebat over het opstappen van de korpschef van de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

43. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

44. Dertigledendebat over de bezuinigingen bij het NFI (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

45. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

46. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

47. Dertigledendebat over olieresten in voedsel (Dikkers) (Minister VWS)

48. Dertigledendebat over bed, bad en brood (Sjoerdsma) (Staatssecretaris V&J)

49. Dertigledendebat over het rapport over extra geld voor politie en justitie om de opsporing van criminelen op peil te houden (Kooiman) (Minister V&J)

50. Dertigledendebat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

51. Dertigledendebat over de achterstanden bij het UWV (Van Weyenberg) (Minister SZW)

52. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

53. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

55. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

56. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 23 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 23 november van 11.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT)

Maandag 23 november van 19.00 uur tot 22.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het begrotingsonderdeel ontwikkelingssamenwerking

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 30 november van 19.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen (34 321)

Maandag 7 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de krimp in het onderwijs en de initiatiefnota van het lid Straus over «Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans» (34 226)

Maandag 7 december van 12.30 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 14 december van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Voortman: «Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg» (33 895) en de initiatiefnota van het lid Ellemeet «Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal» (34 169)

Maandag 14 december van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Maandag 14 december van 15.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie (34 232)

Recesperiodes

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Spreektijden begrotings-

behandelingen (stand van

zaken per 20/11)

VVD:

153

minuten

PvdA:

142

minuten

SP:

87

minuten

CDA:

80

minuten

PVV:

94

minuten

D66:

73

minuten

ChristenUnie:

55

minuten

GroenLinks:

49

minuten

SGP:

41

minuten

PvdD:

111

minuten

50PLUS:

56

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

20

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

28

minuten

Houwers:

16

minuten

Klein:

14

minuten

Van Vliet:

7

minuten