29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 337 MOTIE VAN DE LEDEN ROEMER EN ZIJLSTRA

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de AIVD salafisme ziet als een voedingsbodem voor jihadisme;

verzoekt de regering, een lijst op te stellen van salafistische organisaties die in ons land actief zijn en deze lijst openbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer

Zijlstra

Naar boven