34 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016

Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN OOSENBRUG

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de digitale dienstverlening door de overheid steeds meer toeneemt;

constaterende dat er sprake is van versnippering in verantwoordelijkheden en financiële middelen over de verschillende departementen;

van mening dat bundeling van de beschikbare middelen nodig is, opdat er een betere samenhang en sturing ontstaat in de digitale dienstverlening van de overheid;

verzoekt de regering, op korte termijn een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het bundelen van financiële middelen voor de digitale infrastructuur van de overheid en de Kamer daarover binnen zes maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Oosenbrug

Naar boven