Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 34

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID KNOPS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie kampt met jarenlange onderrealisatie in de investeringen en onvoldoende in staat is om projecten tijdig, binnen het budget en met gevraagde kwaliteit af te ronden;

constaterende dat uit onderzoek van Policy Research Corporation onder meer blijkt dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren ertoe geleid hebben dat er meer druk is op steeds kleinere personeelsaantallen en dat de beperkte capaciteit in de verwervingsketen tot knelpunten leidt in de uitvoering van de investeringsplannen;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer wijst op het risico dat Defensie ook in 2016 niet in staat zal zijn het beschikbare investeringsbudget daadwerkelijk aan te wenden;

overwegende dat, gezien de grote achterstand bij de investeringen en de vele projecten die vooruit worden geschoven het van groot belang is dat de hele verwervingsketen in brede zin zo snel mogelijk structureel verbeterd en versterkt wordt;

verzoekt de regering, te voorzien in een structurele versterking van de personele capaciteit in de verwervingsketen en de Kamer hierover uiterlijk 1 mei 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops