29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 333 MOTIE VAN DE LEDEN SAMSOM EN ZIJLSTRA

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk is dat binnen de grenzen van de rechtsstaat alle middelen worden ingezet ter bestrijding van radicalisering en terrorisme, waaronder begrepen de inzet van het strafrecht;

overwegende dat het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld strafbaar is;

constaterende dat het continu propageren van het gebruik van dodelijk geweld, bijvoorbeeld op internetfora, thans onvoldoende door de overheid wordt bestreden;

verzoekt de regering, meer prioriteit te geven aan de vervolging van het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld ter bestrijding van radicalisering en terrorisme en daartoe op korte termijn in overleg te treden met het Openbaar Ministerie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Zijlstra

Naar boven