Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 35

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN GÜNAL-GEZER EN VUIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rijksbegroting jaarlijks op grond van de algemene inflatiecijfers van het CBS jaar gecompenseerd wordt voor loon- en prijsontwikkelingen;

constaterende dat in de Verkenningen in 2010 is geconcludeerd dat de prijsstijgingen voor militair materieel in de markt uitgaan boven het niveau van de inflatie;

overwegende dat dit leidt tot jaarlijks interen op de noodzakelijke instandhouding en vernieuwing van de krijgsmacht;

constaterende dat het Ministerie van Defensie met het Ministerie van Financiën in overleg is over een oplossing voor dit probleem;

overwegende dat een beter inzicht in de gevolgen van deze problematiek wenselijk is;

verzoekt de regering om, jaarlijks in de Defensiebegroting een overzicht te geven van de toegekende prijsbijstelling, de verdeling daarvan over de investeringsprojecten en exploitatie-uitgaven en de mate waarin de prijsbijstelling toereikend is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Günal-Gezer

Vuijk