34 300 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016

Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN SERVAES

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie op basis van het EU-consumentenrecht heeft besloten dat producten uit de door Israël bezette gebieden als zodanig geëtiketteerd moeten worden;

constaterende dat de EU zich verbonden heeft aan niet-erkenning van gebieden die in strijd met het internationaal recht bezet zijn;

constaterende dat de lidstaten moeten toezien op handhaving en sanctionering van deze regels;

verzoekt de regering, bij de Europese Commissie aan te dringen op de door consumenten en bedrijfsleven gewenste verduidelijking ten aanzien van de herkomst van producten uit alle in strijd met het internationaal recht bezette gebieden;

verzoekt de regering voorts, de handhaving en sanctionering voortvarend ter hand te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Servaes

Naar boven