29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 331 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN SAMSOM

Voorgesteld 19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op de lokale aanpak van radicalisering fors is bezuinigd in de jaren voor 2013;

constaterende dat in verschillende steden deze aanpak deels is hersteld, zoals in Utrecht met het actieprogramma «Utrecht zijn we samen»;

constaterende dat daaruit blijkt dat voor een effectieve aanpak van radicalisering een integrale benadering nodig is met vaste teams van wijkagenten, reclassering, jeugdwerk, buurtwerk en ggz, waarbij gericht wordt geïnvesteerd in:

  • financiële en organisatorische mogelijkheden voor de betrokken organisaties om aan deze teams bij te dragen;

  • duurzame beschikbaarheid en opleiding van alle betrokkenen in deze teams;

  • beschikbaarheid van buurt- en jeugdwerkers met kennis en kunde en een breed netwerk in de risicowijken;

  • de beschikbaarheid van een wijkagent in iedere wijk volgens de wettelijke norm;

  • samenwerking met inlichtingendiensten door onder andere het deels vrijstellen van wijkagenten om inlichtingenwerk te kunnen doen;

  • ondersteuning vanuit de gemeente door ter zake kundige ambtenaren;

verzoekt de regering, bij besteding van middelen prioriteit te geven aan investeringen in een effectieve aanpak van radicalisering door professionals die in de wijken zelf werkzaam zijn, naar het voorbeeld van Utrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Samsom

Naar boven