32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 210 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een openbaar Handelsregister goed is voor de economie, handel en investeringen en kan leiden tot innovatie in dienstverlening;

overwegende dat in veel van de ons omringende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, België en Noorwegen, het Handelsregister openbaar is;

verzoekt de regering, met een onderzoek te komen om het Handelsregister te ontsluiten als open data en de Kamer hierover in het voorjaar van 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Naar boven