41 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen – 33597

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 3 april 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs – 33598

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 3 april 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden – 33599

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 3 april 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Goedkeuring van de op 19 november 2010 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321) – 33603

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 5 april 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Negenenveertig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32440, 33245, 32812, 33204, 33224, 33240-G, 33347, 33229, 32845, 33320, 32890, 33409, 33350, 33280-IIA, 33280-IIB, 33280-IV, 33280-H, 33280-VII, 31898, 32600, 32014, 33244, 33294, 33150, 33228 (R1981), 33213, 33171, 33406, 32007, 33133, 33368, 33451, 33402, 33403, 33405, 33115, 33327, 33236, 33273, 33025, 32450, 33238, 33240-IIA, 33240-IIB, 33240-IV, 33240-VII, 33240-H, 33240-IXB en 32717.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Brieven regering

Situatie van gezinnen met minderjarige kinderen die vóór 27 juli 2010 uit de opvang werden geplaatst en in gemeenten (hebben) verbleven – 19637-1644

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Negende voortgangsrapportage hervormingsprogramma Ierland – 21501-07-1028

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om informatie over de berichten in de media aangaande het wegsluizen van tegoeden in Cyprus – 21501-07-1029

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele Milieuraad 22-23 april 2013 – 21501-08-455

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending rapportage(s) inzake metingen ten aanzien van geluid- en trillinghinder aan de HSL-Zuid ter hoogte van Lansingerland – 22026-395

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Concept kabinetsreactie op het "Groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in de food- en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen in Europa" – 22112-1596

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Info inzake toezeggingen gedaan tijdens het verslag schriftelijk overleg over armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013 – 24515-254

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Deltaplan Dementie – 25424-203

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur – 26643-270

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief t.b.v. het AO "Gebruik ICT-mogelijkheden door de overheid" dd. 3 april 2013 – 26643-271

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek naar het Pobelka-botnet – 26643-272

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Schouw (28684, nr. 370) over onderzoek naar de kosten van beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters – 28684-373

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Driejaarstermijn jobcoaching – 28719-81

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken m.b.t. de kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico's van veehouderijen – 28973-132

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het manifest "Samen op reis: OpStap naar een beter OV" – 29984-397

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken met betrekking tot het draaginsigne voor militairen naar aanleiding van de gebeurtenissen bij "De Punt" in 1977 – 30139-111

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in zaken tussen EU-burgers en een aantal gemeenten, waarbij de gemeenten in het ongelijk zijn gesteld – 30545-118

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op NIBUD berichtgeving over sociaal leven in de bijstand – 30545-119

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie EZ over de aangenomen motie door Provinciale Staten van Zeeland m.b.t. tot ontpoldering en een reactie over de Westerschelde – 30862-91

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen betreffende de beleidsdoorlichting van artikel 9 van de begroting van het ministerie van SZW t.a.v. de Algemene nabestaandenwet – 30982-10

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de kinderopvangtoeslag – 31066-158

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregel beperken terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag – 31066-159

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel – 31977-12

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Dijkgraaf c.s. (32201, nr. 51) inzake het opheffen van het vangstverbod van wolhandkrab per 1 april 2013 – 32201-59

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Provisieverbod voor beleggingsondernemingen – 32545-13

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning wetsgevingsprioriteiten van de minister en staatssecretaris van VWS – 32620-81

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding adviesrapport Tijdelijke commissie Borging Friese taal in de Media – 32827-47

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zakenbrief betreffende de uitvoering van de aangenomen motie van het lid Van Gerven (Kamerstuk 33037, nr. 28) over de praktijkproef bovengronds aanwenden van mest – 33037-50

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers – 33266-3

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorkeursbeslissing inzake Volkeraksluizen – 33400-A-53

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geluidsreductie betreffende de AWACS-vliegtuigen van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen – 33400-XII-58

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Correspondentie tussen de departementen VWS en voormalig LNV en de Gezondheidsdienst voor Dieren over Q-koorts – 29683-146

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 5 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie over de maatregelen naar aanleiding van de casus van het ILT-rapport over spooronderhoud – 29984-398

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het rapport van de Inspectie SZW naar de handhaving van de 110%-inkomensnorm bij de verlening van categoriale bijzondere bijstand op grond van de Wet werk en bijstand en overige categoriale aanvullende inkomensondersteuning – 30545-120

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanschaf pandemische vaccins (griep) – 32793-67

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag

Akten van wijziging van het Statuut en van het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie; Guadalajara, 22 oktober 2010 – 33600-(R2002)-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie met bijbehorende Akten; 12 augustus 2008 – 32879-(R1960)

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie

Mededeling van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken omtrent de subsidiariteitstoets t.a.v EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133 – 33601-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een behandelvoorbehoud t.a.v. het EU-voorstel: Netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM (2013) 48 – 33602-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 4 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

  • - Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (33597);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs (33598);

c. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • - Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden (33599);

d. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Goedkeuring van de op 19 november 2010 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321) (33603).

Naar boven