Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 34

34 Stemmingen vermogensinkomensbijtelling AWBZ

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de ongewenste effecten van de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ,

te weten:

  • - de motie-Leijten over stoppen met de vermogensinkomensbijtelling (33204, nr. 23);

  • - de motie-Agema over het terugdraaien van de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling (33204, nr. 24);

  • - de motie-Keijzer/Krol over het verzachten van de onbedoelde effecten van de bijtelling (33204, nr. 25);

  • - de motie-Keijzer/Krol over het vrijstellen van de eigen woning in box 3 (33204, nr. 26);

  • - de motie-Keijzer over de effecten van de maatregel op het besteedbaar inkomen (33204, nr. 27);

  • - de motie-Van der Staaij over de doorwerking van specifieke fiscale vrijstellingen (33204, nr. 28).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Keijzer (33204, nr. 27) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord Bruggen Bouwen een maatregel is opgenomen die stelt dat de intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd tot de zak- en kleedgeldnorm;

constaterende dat er een groot maatschappelijk draagvlak en een Kamermeerderheid is om de "uitwassen" van de vermogensinkomensbijtelling op te lossen;

van mening dat het niet zinvol is om de vermogensinkomensbijtelling op onderdelen te repareren als er op termijn een nieuwe verzwaring wordt ingevoerd;

spreekt uit dat bij de uitwerking van deze maatregel duidelijkheid verschaft wordt over de effecten op het besteedbaar inkomen van verschillende doelgroepen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 31, was nr. 27 (33204).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Leijten (33204, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (33204, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Keijzer/Krol (33204, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Keijzer/Krol (33204, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Keijzer (33204, nr. 31, was nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (33204, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.