Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 15

15 Stemmingen Thermphos

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de financiële strop voor de overheid voor het opruimen van radioactief afval, vervuilde grond en het ontmantelen van fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf Thermphos,

te weten:

  • - de motie-Verhoeven/Lucas over beperking van de financiële aansprakelijkheid van overheden (29826, nr. 48);

  • - de motie-Klever over Brusselse subsidie voor Thermphos (29826, nr. 49);

  • - de motie-Van Tongeren over milieukosten preferent maken in faillissementen (29826, nr. 50);

  • - de motie-Van Tongeren/Ouwehand over saneringskosten voorkomen voor overheden (29826, nr. 51);

  • - de motie-Van Gerven over een fosfaatnotitie (29826, nr. 52).

(Zie vergadering van 2 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Verhoeven/Lucas (29826, nr. 48) is in die zin gewijzigd (29826, nr. 53 en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het faillissement van Thermphos mogelijk leidt tot financiële risico's voor de provinciale en rijksoverheid;

overwegende dat belastingbetalers niet zouden moeten opdraaien voor de milieukosten bij de ontmanteling van bedrijven;

overwegende dat het Besluit Financiële zekerheid milieubescherming onvoldoende effect sorteerde en in 2010 is geschrapt;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen om de financiële aansprakelijkheid voor overheden waar mogelijk te beperken, door op basis van de Kernenergiewet of de Wet Milieubeheer nadere eisen te kunnen stellen aan – of voorzieningen te treffen voor – het opruimen van het terrein bij beëindiging van de activiteiten;

verzoekt de regering tevens, bij de uitwerking van dat voorstel rekening te houden met de internationale concurrentiepositie voor bedrijven, een gelijke toepassing van deze regels tussen overheden en een goede handhaving van de gestelde eisen bij vergunningverlening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 54, was nr.53 (29826).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Verhoeven/Lucas (29826, nr. 54, was nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze nader gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klever (29826, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (29826, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Ouwehand (29826, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29826, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.