Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 27

27 Stemmingen Benelux Economische Unie

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (33414),

en over:

  • - de motie-Verheijen over een reductie van taken en budget van het secretariaat van de Benelux Unie (33414, nr. 9);

  • - de motie-Verheijen/Van Bommel over het niet verlengen van een overeenkomst over de Beneluxraad (33414, nr. 10);

  • - de motie-Van Bommel/Merkies over het opheffen van de Benelux Unie (33414, nr. 11);

  • - de motie-Sjoerdsma over een actieplan voor een integraal actieplan voor versterking van de politieke sturing (33414, nr. 12);

  • - de motie-Servaes over het nog niet opzeggen van de overeenkomst (33414, nr. 13).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Sjoerdsma (33414, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Benelux heeft gepoogd effectiever en slagvaardiger te worden door meer inzet op politieke sturing, duidelijker focus en meer flexibiliteit;

constaterende dat uit de evaluatie van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en de beleidsevaluatie over de Benelux Unie-samenwerking blijkt dat dit niet is gelukt, voornamelijk door het uitblijven van politieke inzet en sturing;

overwegende dat de kansen van de Benelux-samenwerking voor grensoverschrijdende en strategische samenwerking op dit moment onvoldoende zijn benut;

verzoekt de regering, een integraal actieplan op te stellen voor versterking van de politieke sturing op en de thematische focus van de Benelux;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover schriftelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 14, was nr. 12 (33414).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Krol (50PLUS):

Voorzitter. De fractie van 50PLUS stemt in met de intentie tot het opheffen van het Beneluxparlement en gaat ervan uit dat, afhankelijk van de uitslag van deze stemming, wordt zorggedragen voor een nette wijze van afhandeling en een correcte bespreking met de collega's in België en Luxemburg.

In stemming komt de motie-Verheijen (33414, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verheijen/Van Bommel (33414, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de VVD, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel/Merkies (33414, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sjoerdsma (33414, nr. 14, was nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Servaes (33414, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.