Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 23

23 Stemmingen Voedsel en voedselprijzen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over voedsel en voedselprijzen,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over verantwoorde voedselconsumptie en -productie (31532, nr. 100);

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten (31532, nr. 101);

  • - de motie-Ouwehand over beëindiging van de subsidie aan de Grüne Woche (31532, nr. 102);

  • - de motie-Dik-Faber over reductie van voedselverspilling (31532, nr. 105).

(Zie vergadering van 3 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand/Thieme (31532, nr. 101) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van Economische Zaken voor de zomer van 2013 met een visie zal komen op de verduurzaming van voedselproductie en -consumptie;

constaterende dat de UNEP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties, heeft opgeroepen tot vleesvermindering in het rijke Westen, zodat het recht op voedsel van mensen in ontwikkelingslanden niet in het gedrang komt;

overwegende dat het consumeren van minder dierlijke eiwitten goed is voor mens, dier, natuur en milieu;

verzoekt de regering, in de voedselvisie duidelijk te maken op welke wijze zij de Nederlandse consumptie van dierlijke eiwitten wil verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 107, was nr. 101 (31532).

De motie-Dik-Faber (31532, nr. 105) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dik-Faber en Schouw. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 108, was nr. 105 (31532).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (31532, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (31532, nr. 107, was nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31532, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber/Schouw (31532, nr. 108. was nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.