Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 30

30 Stemmingen Jeugdzorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg,

te weten:

  • - de motie-Bergkamp/Ypma over een transitieplan voor de jeugdzorg (31839, nr. 278);

  • - de motie-Bergkamp over afspraken over de uitwisseling van gegevens (31839, nr. 279);

  • - de motie-Voordewind/Keijzer over vaart maken met het maken van afspraken met de jeugdzorgsector (31839, nr. 280);

  • - de motie-Voordewind c.s. over continuïteit van zorg voor pleegkinderen (31839, nr. 281);

  • - de motie-Leijten/Kooiman over de geplande overhevelingsdatum voor jeugdzorgtaken (31839, nr. 282).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Voordewind/Keijzer (31839, nr. 280) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de voortgangsrapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd blijkt dat er onvoldoende voortgang is geboekt ten aanzien van de transitie van de jeugdzorg;

overwegende dat wanneer het huidige tijdpad wordt aangehouden de tijd begint te dringen;

van mening dat er door de onvoldoende voortgang onzekerheid is ontstaan binnen de jeugdzorgsector, waardoor de continuïteit van zorg voor kinderen en jongeren in gevaar dreigt te komen;

verzoekt de regering, vaart te maken met het maken van afspraken met de jeugdzorgsector en de gemeenten, en daarover nog vóór de zomer van 2013 de Tweede Kamer te informeren, zodat de transitiedatum van 1 januari 2015 wordt gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 283, was nr. 280 (31839).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Mijn fractie is voor het overhevelen van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten, maar het tijdpad tot 1 januari 2015 vinden wij veel en veel te kort. Wij denken dat er grote risico's aan verbonden zijn. Het feit dat die datum is geprikt, heeft ook te maken met de begroting van het kabinet. Het kan niet zo zijn dat kinderen onder de begroting worden geplaatst. Dat is onze motivatie om elk geval tegen de moties te stemmen die op dit agendapunt zijn ingediend.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Ypma (31839, nr. 278).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp (31839, nr. 279).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind/Keijzer (31839, nr. 283, was nr. 280).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind (31839, nr. 281).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten/Kooiman (31839, nr. 282).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, de PvdD, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.