Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 10

10 Stemmingen Wet primair onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) (33157).

(Zie vergadering van 2 april 2013.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. De behandeling van het wetsvoorstel over de verplichte eindtoets in het basisonderwijs heeft laten zien dat politiek Den Haag zich nog steeds te graag wil bemoeien met de gang van zaken in de klas. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de inspectie gemiddelde toetsscores als belangrijke graadmeter voor de onderwijskwaliteit mag hanteren. Deze leerlingresultaten geven echter een te eenzijdig beeld. Het aangenomen amendement van mevrouw Ypma heeft er weliswaar voor gezorgd dat het schooladvies meer gewicht heeft gekregen ten opzichte van de eindtoets, maar toch bevat ook dit amendement aanvullende voorschriften en verplichtingen waar juist de professionals meer ruimte zouden moeten krijgen. De ChristenUnie heeft bovendien grote bezwaren tegen het invoeren van de verplichte eindtoets in het speciaal onderwijs. Alles afwegende, zullen wij tegen dit wetsvoorstel stemmen omdat wij het een onverstandig wetsvoorstel vinden voor het onderwijs en de kinderen.

De voorzitter:

Op 2 april 2013 heeft de Kamer reeds over de artikelen en de ingediende amendementen gestemd. Vandaag stemmen wij eerst over de wijzigingen voorgesteld door de regering en daarna over het wetsvoorstel.

In stemming komen de wijzigingen voorgesteld door de regering (stuk nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze wijzigingen hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat deze wijzigingen zijn aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Ypma (stuk nrs. 45, I tot en met IV), de amendementen-Straus (stuk nrs. 30, I en II), de gewijzigde amendementen-Van Meenen/Ypma (stuk nrs. 32, I en II), de amendementen-Straus (stuk nrs. 29, I tot en met V), de gewijzigde amendementen-Rog/Schouten (stuk nrs. 38, I tot en met XII), de amendementen-Straus/Ypma (stuk nrs. 39, I tot en met VII), de nader gewijzigde amendementen-Ypma (stuk nrs. 43, I en II), de gewijzigde amendementen-Rog (stuk nrs. 18, I en II) en de door de regering voorgestelde wijzigingen (stuk nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.