Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 19

19 Stemming brief EU-richtlijn Tabaksproducten

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij het EU-voorstel voor een herziening van de richtlijn Tabaksproducten COM (2012) 788 (33522, nr. 3).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen, onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Berndsen-Jansen (D66):

Voorzitter. U had een heel lange zin. Ik wilde nog even terugkomen op de motie op stuk nr. 59 bij het vorige agendapunt. Hoe gaat de regering haar uitvoeren?

De voorzitter:

Het gaat om de motie-Berndsen-Jansen/Oskam op stuk nr. 59 (31753). Ik zal dit deel van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.