20 Stemmingen Wijziging Boek 1 BW

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (33351),

en over:

  • - de motie-Pia Dijkstra over onderzoek naar het onbepaald laten van het geslacht (33351, nr. 10);

  • - de motie-Van Tongeren over de in de AMvB aan te wijzen deskundigen (33351, nr. 11).

(Zie vergadering van 2 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (33351, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het wijzigen van de geslachtsvermelding een deskundigenverklaring is voorgeschreven;

overwegende dat het onwenselijk is dat dit voorschrift onnodige drempels opwerpt en dat wachtlijsten in de transgenderzorg geen obstakel mogen vormen in het verkrijgen van deskundigenverklaringen en dat andersom deskundigenverklaringen geen wachtlijsten in de transgenderzorg mogen veroorzaken;

overwegende dat het daardoor van belang is, de kring van de in de Algemene Maatregel van Bestuur aan te wijzen deskundigen voldoende ruim te bepalen;

verzoekt de regering om de in de AMvB aan te wijzen deskundigen in goed overleg met belangenorganisaties te kiezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12, was nr. 11 (33351).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt het amendement-Pia Dijkstra (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Pia Dijkstra (stuk nr. 8) tot het invoegen van nieuw artikel IIa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra (33351, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren (33351, nr. 12, was nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven