Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332827 nr. 47

32 827 Toekomst mediabeleid

Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2013

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Adviesrapport van de Tijdelijke commissie Borging Friese taal in de Media toekomen1.

De Tijdelijke commissie Borging Friese taal in de Media is ingesteld bij besluit van de toenmalige Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan, op 23 mei 2012 (nr. MLB/380.800).

Ik neem het advies mee in de toekomstverkenning over de publieke omroep, die ik in mijn brief van 6 december 20122 aan uw Kamer heb toegezegd, in het bijzonder waar het gaat om de regionale omroep.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Kamerstuk 32 827, nr. 45, vergaderjaar 2012–2013