Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 16

16 Stemmingen Vreemdelingenbewaring

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring,

te weten:

  • - de motie-Voordewind c.s. over overleg over passende noodopvang (19637, nr. 1633);

  • - de motie-Voordewind c.s. over het voorkomen van verhuizen voor kinderen van asielzoekers (19637, nr. 1634);

  • - de motie-Voortman/Sjoerdsma over kleinschalige alternatieven voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (19637, nr. 1635);

  • - de motie-Voortman over de opvang van uitgeprocedeerde gezinnen (19637, nr. 1636);

  • - de motie-Sjoerdsma over een leidend Europees ambtsbericht (19637, nr. 1637);

  • - de motie-Sjoerdsma over openstelling van het Country of Origin Information Portal (19637, nr. 1638);

  • - de motie-De Wit over evaluatie van de nieuwe IND-werkinstructie (19637, nr. 1639);

  • - de motie-De Wit/Voordewind over het als risicogroep aanmerken van Pakistaanse christenen (19637, nr. 1640);

  • - de motie-Maij over opvang van amv's in pleeggezinnen (19637, nr. 1641);

  • - de motie-Fritsma over het korten van gemeenten die afspraken schenden (19637, nr. 1642).

(Zie vergadering van 2 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-De Wit/Voordewind (19637, nr. 1640) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Pakistaanse ahmadi's sinds kort terecht zijn aangemerkt als risicogroep maar dat minderheidsgroepen zoals christenen en LHTB's niet als risicogroep worden aangemerkt;

van mening dat dit onvoldoende recht doet aan de praktijk waarin christenen en LHTB's worden gediscrimineerd, bedreigd en aangevallen, bekeerlingen vanuit de islam vogelvrij zijn, homoseksualiteit strafbaar is en de overheid niet of nauwelijks aan haar beschermingsplicht voldoet onder druk van radicale islamitische invloeden;

overwegende dat er van christenen en van andere minderheden niet kan worden verwacht dat zij "binnen bepaalde grenzen opereren, een laag profiel aanhouden en niet wegens andere problemen de negatieve aandacht op zich vestigen" zoals ook is bevestigd door de Raad van State;

verzoekt de regering, Pakistaanse christenen en LHTB's alsnog aan te merken als risicogroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1646, was nr. 1640 (19637).

Op verzoek van de heer De Wit stel ik voor, zijn gewijzigde motie (19637, nr. 1646, was nr. 1640) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (19637, nr. 1633).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (19637, nr. 1634).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman/Sjoerdsma (19637, nr. 1635).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman (19637, nr. 1636).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sjoerdsma (19637, nr. 1637).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sjoerdsma (19637, nr. 1638).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Maij (19637, nr. 1641).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Fritsma (19637, nr. 1642).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.