Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 12

12 Stemmingen Woningcorporaties

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over woningcorporaties,

te weten:

  • - de motie-Paulus Jansen c.s. over beëindiging van de staatssteun (29453, nr. 296);

  • - de motie-Monasch/Klein over de verkoop van Vestiabezit (29453, nr. 297);

  • - de motie-Monasch over de saneringsbijdrage aan Vestia (29453, nr. 298);

  • - de motie-Fritsma over de salarissen van corporatiebestuurders (29453, nr. 299);

  • - de motie-Verhoeven over permanente educatie van toezichthouders (29453, nr. 300);

  • - de motie-Klein over de inkomensgrens voor sociale huurwoningen (29453, nr. 301).

(Zie vergadering van 27 maart 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Klein stel ik voor, zijn motie (29453, nr. 301) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Monasch (29453, nr. 298) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de saneringsoperatie van Vestia een zwaar beroep doet op de overige corporaties in Nederland;

constaterende dat het wenselijk is dat de herstructureringskosten van Vestia zo veel mogelijk door Vestia zelf worden gedragen;

constaterende dat de overige corporaties in Nederland worden aangeslagen voor een bedrag van 700 miljoen voor de verliezen van Vestia;

constaterende dat dit bedrag had kunnen worden ingezet voor lokale investeringen door deze corporaties;

spreekt uit dat zij het wenselijk acht dat gedurende de voortgang van de herstructureringsoperatie van Vestia wordt bezien of aanpassingen van de doelstellingen van deze operatie kunnen leiden tot het neerwaarts bijstellen van de saneringsbijdrage aan Vestia door de overige corporaties;

verzoekt de regering, dit kenbaar te maken aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de (interim-)bestuurders van Vestia en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 305, was nr. 298 (29453).

Op verzoek van de heer Monasch stel ik voor, zijn motie (29453, nr. 297) en zijn gewijzigde motie (29453, nr. 305, was nr. 298) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen c.s. (29453, nr. 296).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (29453, nr. 299).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven (29453, nr. 300).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.