10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Elf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 21 december 2010, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder het nummers 31891, 32383, 32397, 32401, 32421, 32422, 32434, 32441, 32488, 32504 en 32505 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Zesenvijftig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 30424, 30693, 31994, 32205, 32141, 32038, 32151, 32273, 31838 (R1874), 32165, 31518, 32332, 32260, 32049 (R1891), 32042, 31813 (R1873), 31877, 31746, 31896, 32238, 32364, 31823, 32244, 32245, 32243, 32058, 32226, 31948, 32052, 32210, 31989, 31870, 32246, 32242, 31840, 31560, 31467, 32213 (R1903), 32026 (R1888), 32017 (R1884), 32018 (R1885), 32019 (R1886), 32020 (R1887), 32186 (R1901), 32179 (R1899), 32178 (R1898), 32041 (R1890), 31954, 31957, 31956, 32047, 32161, 31959, 32207, 32282 en 31958 heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Koninklijke boodschap

Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008,153) – 32577

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 21 december 2010

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en enkele andere wetten in verband met aanpassingen in het nabestaandenpensioen, een vergoeding voor deelname van leden van de Eerste Kamer aan internationale parlementaire assemblees en enkele technische wijzigingen (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011) – 32581

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 22 december 2010

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie) – 32586

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 27 december 2010

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering – 32587

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 27 december 2010

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen) – 32588

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 27 december 2010

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

SZW-handhavingsprogramma 2011 – 2014 – 17050-402

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op brieven van het vorige kabinet t.b.v. de AO's van 16 december 2010 en 26 januari 2011 – 19637-1384

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op Standpuntverkennende notitie visie op bescherming – 19637-1385

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Geen beëindiging voorzieningen uit de opvang tijdens vrieskou – 19637-1386

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Kostprijsonderzoek COA – 19637-1387

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 7 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking op 9 december 2010 – 21501-02-1009

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag derde EU Afrika Top Tripoli 29 en 30 November, 2010 – 21501-02-1010

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 10 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 december 2010 – 21501-02-1011

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding deelverslag van de Raad Algemene Zaken (RAZ) van 14 december 2010 jl., betreffende het agendapunt "uitbreiding" – 21501-02-1012

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda van de informele Raad Algemene Zaken van 13 en 14 januari 2011 – 21501-02-1015

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede Review hervormingsprogramma Griekenland – 21501-07-770

minister van Financiën, J.C. de Jager – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Eurogroep en Ecofin-raad van 6 en 7 december 2010, te Brussel – 21501-07-771

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda van de Eurogroep en de Ecofin-raad van 17 en 18 januari 2011 – 21501-07-772

minister van Financiën, J.C. de Jager – 7 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Europese Raad te Brussel, 16 en 17 december 2010 – 21501-20-494

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Dibi over de Britse arrestatie van Julian Assange – 21501-20-495

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 8 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Europese Raad op 16-17 december 2010 te Brussel – 21501-20-496

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 10 december 2010 – 21501-30-249

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 7 december 2010 te Brussel – 21501-31-229

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad WSBVC onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 december 2010 – 21501-31-230

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 13 en 14 december jl. plaatsvond in Brussel – 21501-32-427

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de VTE-Raad (Energie en Telecom) van 3 december jl. in Brussel – 21501-33-304

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslagen van de EU-Sport- en Jeugdraad van 18-19 november 2010 – 21501-34-153

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Consultatie Cultuurprogramma 2014–2020 – 21501-34-154

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake Jeugdmobiliteit en de OJCS-raad van 18-19 november 2010 – 21501-34-155

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag OJCS-raad 18-19 november 2010 – 21501-34-156

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie omtrent financiële aspecten HSL-Zuid – 22026-324

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 6 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding kabinetsreactie op het groenboek van de Europese Commissie "EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling; Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken", COM(2010) 629 – 22112-1112

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 10 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling implementatie artikel 260 VWEU (nakomen arresten EU Hof) – 22112-1115

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche Mededeling bescherming persoonsgegevens – 22112-1116

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche Mededeling gehandicaptenstrategie – 22112-1117

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche Mededeling handelsbeleid – 22112-1118

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Conceptreactie op Groenboek over de bevordering van het elektronisch aanbesteden in de EU – 22112-1119

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiering 113online – 22894-293

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken rondom de bestrijding van exotische muggen bij bandenbedrijven – 22894-294

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport van de Raad van Europa inzake de Mexicaanse griep – 22894-295

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitzetten Nationale Vervoerbewijzen (NVB) per 3 februari 2011 in Zuid-Holland en Haaglanden – 23645-397

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over prijstransparantie op de benzinemarkt – 24036-378

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending advies Raad van State t.a.v. verlengings- en digitaliseringsbeleid commerciële etherradio – 24095-266

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht samenstelling Kaderwet adviescolleges – 24503-42

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over de ziekte van Huntington – 25424-106

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over persoonsgebonden budget – 25657-42

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

PGB-maatregelen 2011 – 25657-54

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag vijftiende reguliere zitting VN-Mensenrechtenraad – 26150-96

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie rapport "biodiversiteit en waterwinning" van VEWIN – 26407-50

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het PBL-rapport Rethinking Global Biodiversity Strategies – 26407-51

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Rapport Werkende vaders – 26447-56

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending rapport van de commissie interne sturing UWV en het IWI-rapport "Risicobeheersing en re-integratiebudgetten UWV" – 26448-448

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de SUWI-rapportages 2010 en jaarplannen 2011 – 26448-449

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieden Monitor Arbeidsmarkt december 2010 – 26448-450

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 24 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging budgetten project Vervanging F-16 – 26488-250

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Validatie F-35 geluidsbelasting – 26488-251

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 22 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op brieven over herijking beleid alleenstaande minderjarige asielzoekers – 27062-67

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het Rapport Taskforce Hoogwaterbescherming – 27625-177

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken en handreiking voor het herinrichten van diepe plassen (zogenaamde zandwinputten) – 27625-178

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage over de modernisering van de GBA – 27859-39

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport "Bereikbaarheidsmonitor 2010" – 27863-38

minister van Financiën, J.C. de Jager – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending decentralisatieconvenant met sociale partners inzake "doordecentralisatie" arbeidsvoorwaardenvorming in het primair onderwijs – 27923-105

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere studie naar de mogelijkheden van het invoeren van toeslagen en aftrekposten in relatie tot de productieomstandigheden en naar het functioneren van de pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen – 27924-48

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Regeringsreactie ICG-rapport inzake de justitiesector in Afghanistan – 27925-414

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan – 27925-415

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 7 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2009 Beheer Staatsdeelnemingen – 28165-116

minister van Financiën, J.C. de Jager – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitfaseren waterbad – 28286-447

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkeling chronische Q-koorts en vaccinatieplan – 28286-448

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Overschrijding mestproductieplafond in 2009 – 28385-197

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Problematiek mesttransport naar Duitsland – 28385-198

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op de motie-Koopmans over meting van de nitraatconcentratie tot vijf meter diep (28385, nr. 138) en op het Eindrapport van de evaluatie van het Landelijk Meetnet effecten mestbeleid (LMM) – 28385-199

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek om reactie op cijfers CBS over de dalende trend t.a.v. de aanvoer van stikstof en fosfaat in Nederland – 28385-200

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

8ste rapportage Nationaal Rapporteur Mensenhandel – 28638-48

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Immigratie prostituees uit Oost-Europese landen in relatie tot het toezicht op en preventie van mensenhandel – 28638-49

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de berichtgeving omtrent de stijging van veiligheidsincidenten op het spoor en de problemen binnen de Taskorce Veiliger OV – 28642-52

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de NAVO-top in Lissabon van 19 en 20 november 2010 – 28676-123

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Niet meer te behandelen brieven aan de Tweede Kamer (t.b.v. het AO Veiligheid en Justitie) – 28684-296

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding vier rapportages over verpakkingen en verpakkingsafval – 28694-87

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 23 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieden verschillende monitor-rapportages m.b.t. re-integratietrajecten t.a.v. de arbeidsmarkt – 28719-75

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 27 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een kabinetsvisie op PPS/DBFM(O) – 28753-21

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending rapport Rebelgroep en reactie op het rapport van de BECO-groep met betrekking tot de Warmtewet – 29048-52

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Gelijkwaardigheid van platforms voor ggz en VG – 29214-49

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies van de Programmaraad inzake de toekenning van de projectsubsidies op basis van de Subsidieregeling PGO – 29214-50

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over het verloop van de verkiezingen in de afgelopen periode, de mensenrechtensituatie alsmede over het besluit al dan niet begrotingssteun te verlenen aan Burundi – 29237-132

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen van het niet invoeren van de directe toegang voor huidtherapeuten per 1 januari 2011 – 29247-138

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Korting ziekenhuizen 2011 – 29248-164

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Bekostiging medisch specialisten – 29248-165

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport Expertise Centrum Wondzorg van Wondzorginnovatie B.V. – 29248-166

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen algemeen overleg wegtunnels/A2 Leidsche Rijn Tunnel van 4 november 2010 – 29296-18

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Selectieaanpak archieven – 29362-186

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 22 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) – 29383-151

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verhoging boetetarieven – 29398-259

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak van doorrijders na een rijontzegging – 29398-260

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Sectorbeeld realisaties en Verslag financieel toezicht woningcorporaties – 29453-180

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen – 29477-140

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

NZa-apothekerstarief 2011 – 29477-141

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken beleggingsverzekeringen – 29507-95

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Inzet Hr. Ms. Amsterdam voor de kust van Ivoorkust – 29521-154

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding "Najaarsrapportage cao-afspraken 2010" en de rapportage "Cao-fondsen van 2009 in beeld" – 29544-274

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Actieplan Jeugdwerkloosheid – 29544-275

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 22 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Regeerakkoord Vrijheid en Verantwoordelijkheid: politie – 29628-231

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Het ViCLAS (Violent Crime Linkage Analysis System) van de politie en de stand van zaken van de invoer van data bij de verschillende korpsen – 29628-232

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 28 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie verzoek commissie ELI inzake 450 dode varkens in Limburg – 29683-66

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Rechterlijke uitspraak zorgindicaties – 29689-314

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de Regeling houdende wijziging van de Regeling zorgaanspraken AWBZ i.v.m. het nader regelen van de aanspraak op verblijf en de neonatale hielprik en enkele technische aanpassingen – 29689-315

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Dertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding – 29754-196

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Overleg met VNG en Cedris inzake de WSW en de finan‍ciële taakstelling voor 2011 – 29817-60

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO Spoor 24-11-2010 inzake spoorveiligheid (mogelijkheid om ten aanzien van railveiligheid één minimumnorm vast te stellen waarmee vaststaat wanneer iets veilig is of niet) – 29893-113

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 7 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken verbetering werksfeer MIVD – 29924-63

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Analyse winterweer op 4 december 2010 – 29984-250

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering moties aangaande variabele beloningen NS en Prorail n.a.v. winterproblematiek – 29984-251

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage van publiek gefinancierde topinkomens conform de Wopt en de inkomensgegevens en rapportage van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2009 – 30111-52

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van het veteranenbeleid – 30139-84

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontbrekende antwoorden op vragen van de cie ELI in het kader van een VSO inzake de conferentie Landbouw en Voedselzekerheid (zie ook 30196, nr. 120) – 30196-122

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 6 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Energiezuinige verlichting op het wegennet – 30196-123

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Sanctionering energielabel voor gebouwen – 30196-124

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Rapportage Sport 2010 – 30234-32

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 4 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ-rapportage 2009 van de Wet afbreking zwangerschap – 30371-19

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Kort verslag klimaatconferentie Cancún – 30495-12

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Roadmap Europese inzet migratiebeleid – 30573-61

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 22 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verhoging optie- en naturalisatieleges – 30573-62

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 30 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over Actieplan Ammoniak – 30654-91

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoeken van de commissie aangaande Groot project EHS en Midterm Review ILG – 30825-64

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het besluit van de provincie Zuid-Holland om de ontpoldering van de polder Zuidoord door te zetten – 30825-65

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Zorgvuldige afronding pilots campussen – 31001-99

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding benchmarkrapporten pilotprojecten Campussen – 31001-101

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ-rapport: Peroperatief Proces uiteindelijk veiliger – 31016-18

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

7de halfjaarsrapportage Belastingdienst en doorlichting beleidsdoelstelling compliance – 31066-98

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 23 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie geschillencommissie Luchtvaart – 31232-30

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 23 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake het Standaard subsidiekader ontwikkelingssamenwerking – 31250-75

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de frauderisico's bij de handel in emissierechten en de maatregelen die zijn genomen om deze risico's te beperken – 31252-11

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de uitvoering van de nog openstaande moties en toezeggingen die betrekking hebben op natuur, landschap en platteland – 31253-28

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Invoering persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs; stand van zaken december 2010 – 31293-85

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding KiM-rapport Nut en noodzaak: het afwegen van kosten en baten – 31305-191

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Het terugkopen uit de kapitaalmarkt van gegarandeerde leningen door banken met gegarandeerde leningen als onderdeel van de exitstrategie i.v.m. het aflopen van de garantieregeling op 31 december 2010 – 31371-357

minister van Financiën, J.C. de Jager – 30 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken rapportage gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 2010 – 31439-18

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsbericht Het nieuwe Rijksmuseum – 31482-71

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het rapport van het Voedingscentrum: "Voeding in 2020, gezond en duurzaam eten" – 31532-44

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over uitvoering van zorg op de BES-eilanden – 31568-82

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Referendum Bonaire over de nieuwe staatkundige positie van het eiland – 31568-83

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 22 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken maatregelen wanbetalers zorgverzekering – 31736-14

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met het aanpassen van de asielprocedure – 31753-24

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 6 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Misstanden in verpleeghuis Monteverdi te Zoetermeer m.b.t. de kwaliteit van de geboden zorg – 31765-29

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 10 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Plan-B voor HWW Zorg (Haagse Wijk- en Woonzorg) te Den Haag m.b.t. het garanderen van continuïteit van zorg – 31765-30

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 10 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van twee onderzoeken op mediaterrein – 31777-24

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapporten Inspectie jeugdzorg over De Heuvelrug, locatie Overberg, Avenier, locatie Spengen en de hertoets Almata, locatie Den Dolder – 31839-78

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 4 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de reactie aan de heer Alders n.a.v. brief over voortgang van de regionale Alderstafels in de regio's Eindhoven en Lelystad – 31936-44

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie m.b.t. de Alderstafel voor de regio Eindhoven en Lelystad – 31936-45

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken omtrent het verzoek om toezending correspondentie Europese Commissie over vliegveld Eelde – 31936-46

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 22 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op de aanbevelingen uit het eindrapport van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie-De Wit) – 31980-16

minister van Financiën, J.C. de Jager – 22 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Machtiging tot intrekking van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking – 31993-7

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 3 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten – 32011-9

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorgenomen fusie zorgverzekeraars Achmea en De Friesland – 32012-11

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake het Wetsvoorstel plattelandswoningen – 32030-12

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezichtsinstrumentarium omroep – 32033-6

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Groenboek Pensioenen – 32043-23

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie I&M inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet – 32127-145

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Diverse onderzoeken monumentenzorg – 32156-26

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vraag m.b.t. controle capaciteit College Bescherming Persoonsgegevens – 32176-15

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vrage van de commissie over de nVWA en antibioticagebruik veehouderij – 32262-4

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Infractieprocedure inzake richtlijn 2007/44/EG (Antonveneta; 32292) – 32292-11

minister van Financiën, J.C. de Jager – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken en toezeggingen over Haïti – 32293-9

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 4 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag JBZ-raad, 2-3 december 2010 – 32317-30

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 24 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord van het RIVM op vragen commissie ELI n.a.v. een rondetafelgesprek (RTG) over gewasbeschermingsmiddelen en biociden – 32372-8

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Bevoegdheidssituatie leerkrachten Caribisch Nederland – 32419-17

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbeveling Commissie DSB Bank inzake het oproepen tot een "bank run" – 32432-12

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

FSAP Nederland; voorlopige conclusies IMF – 32432-13

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek achtergronden niet-naleving aanbestedingsregels binnen Rijksoverheid – 32440-8

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel reactie op brieven m.b.t. het wetsvoorstel Wet anticumulatie ZW en WW – 32464-10

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op twee brieven die aan de commissie SZW zijn gestuurd in het kader van het wetsvoorstel Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet – 32464-11

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 7 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de moties ingediend door het lid Ouwehand bij de "spoedwet 100 miljoen" – 32474-23

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken uitvoering motie van de leden Koppejan en Boelhouwer over de zandhonger Oosterschelde – 32500-A-67

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet derde kwartaal 2010 – 32500-A-75

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Planning brieven uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT in 2011 – 32500-A-76

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 6 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2010 – 32500-B-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Outlook 2011 waarin wordt ingegaan op de omvang van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2011 – 32500-IXA-6

minister van Financiën, J.C. de Jager – 30 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

IOB Evaluatie van de Nederlandse hulp aan Nicaragua 2005–2008 – 32500-V-124

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake een update van de regeringsreactie op AIV advies: Transitional Justice; gerechtigheid en vrede in overgangssituaties. – 32500-V-125

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie OCW inzake een evaluatie van New York 400 – 32500-V-127

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 23 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiering van de 24 uursnazorg instellingen – 32500-VI-71

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van een rechtshulpverzoek van de Rwandese autoriteiten – 32500-VI-73

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken toezicht op juridische beroepen – 32500-VI-74

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie inzake onderzoek Fethüllah Gülenbeweging – 32500-VII-71

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding publicatie "Cijfers over Wonen, Wijken en Integratie 2010" – 32500-VII-75

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief n.a.v. verzoek om een reactie op voorgestelde moties tijdens behandeling begroting Ministerie van BZK voor het jaar 2011 – 32500-VII-76

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie campuscontracten – 32500-VII-77

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 3 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van het lid Van Raak (32500-VII, nr. 28) over invoering van een "wethoudersnorm" – 32500-VII-78

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 5 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over motie van het lid Van der Ham over de Wereldomroep (32500-VIII, nr. 107) – 32500-VIII-120

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendement 32500-VIII, nummer 98 Van der Ham Rubicon-programma (eerdere versie nummer 56) – 32500-VIII-128

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding "Jaarbericht brede school 2009" en het rapport "De brede school in de aandachtswijken" – 32500-VIII-130

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding jaarverslagen 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf) en de Stichting Vervangingsfonds (Vf) – 32500-VIII-131

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel kabinetsreactie t.a.v. motie 32123 VIII, nr. 26 inzake digitale cultuur en media – 32500-VIII-133

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Adviesaanvraag aan Raad voor Cultuur inzake een nieuwe culturele basisinfrastructuur – 32500-VIII-134

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging onderzoek Engels in het basisonderwijs – 32500-VIII-135

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Bashir over verplichtstellen van een toilet in iedere trein – 32500-XII-61

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Controversieel verklaarde onderwerpen – 32500-XII-62

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de toezending van de reactie op de motie-Dijksma c.s. over eerlijk betalen en betaalgemak in parkeergarages (32500 XIII, nr. 79) – 32500-XIII-164

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Eindverslag van de Taskforce Kredietverlening – 32500-XIII-165

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het Alterrarapport over het recreatief gebruik van ecoducten – 32500-XIII-166

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanwijzingsbesluiten Natura 2000 – 32500-XIII-167

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 31 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel reactie op de aangenomen motie-Dijksma c.s. (32500 XIII, nr. 79) inzake parkeren per minuut – 32500-XIII-168

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 5 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak beperking export uitkeringen – 32500-XV-57

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 22 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendementen en moties VWS-begroting 2011 – 32500-XVI-116

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Trendrapport 2010 bij de jeugdmonitor – 32500-XVI-117

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 20 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Decemberbrief 2010 – 32503-4

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie t.b.v motie-Bashir c.s. (32504, nr. 55) inzake tijdelijke willekeurige afschrijving zeescheepvaartmaatschappen – 32504-63

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 15 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Overschrijding implementatietermijn richtlijnen 2009/27/EC, 2009/83/EC, 2009/111/EC (CRD 2), en 2009/14/EC (DGS). – 32545-2

minister van Financiën, J.C. de Jager – 21 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake het conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 – 32567-2

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verkoop productie Nederlands Vaccin Instituut (NVI) – 32589-1

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Btw-ontwijkende structuren en financiële instellingen – 32596-1

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 22 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Beschrijving inrichting van de voorgenomen rijksstructuurvisie A4 passage en Poorten & Inprikkers in het kader van de MIRT Verkenning Haaglanden – 32597-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Beschrijving inrichting Rijksstructuurvisie "Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oevererbinding" – 32598-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 december 2010

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten – 2011Z00231

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 10 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Uitstelbrief inzake de Koninklijke erkenning van de oorlogsvrijwilligersstandaard – 2010Z19448

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitnodiging Grüne Woche 20 en 21 januari 2011 – 2010Z19573

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 15 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Stand van zaken Planningsbrief VWS – 2010Z19699

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift brief IPO inzake regionale zorgbelangorganisaties – 2010Z19764

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de wethouder van Onderwijs van de gemeente Sneek over structurele middelen plusvoorzieningen – 2010Z19815

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 16 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief van Het Gezelschap "Praktische Studie" m.b.t. de toekomst van civiele techniek – 2010Z19937

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 17 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de antwoordbrief aan de 3TU.Federatie m.b.t. de voorgenomen maatregel langstudeerders en bètatechnische opleidingen – 2010Z19982

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 20 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift brief aan de Eerste Kamer met de reactie op moties ingediend tijdens het debat in de Eerste Kamer inzake de regeringsverklaring d.d. 7 december 2010 – 2010Z20007

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Openbaar gesprek met de AFM over toezicht op accountantsorganisaties en financiële verslaggeving – 2010Z20030

minister van Financiën, J.C. de Jager – 21 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzoek om toestemming te verlenen voor deelname van de heer Brouwer van DNB aan rondetafelgesprek over het opheffen van het spaarfonds AOW – 2010Z20032

minister van Financiën, J.C. de Jager – 21 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Werkbezoek aan het Team High Tech Crime van het KLPD – 2010Z20092

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om een reactie op de WWR-publicatie wetgeving vingerafdrukken – 2010Z20136

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verzamelbrief aan gemeenten december 2010 – 2010Z20138

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 23 december 2010

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief derden

Aanbieding jaarbericht 2009–2010 van Eerste Kamer der Staten-Generaal – 2010Z20050

Eerste Kamer der Staten-Generaal – 13 december 2010

Ter inzage gelegd op de Griffie

Verzoek om eerdere verzoek om gesprek met Kamerleden over aanpassing regeerakkoord aan burgerrechten in behandeling te nemen – 2011Z00180

H. Bloemkolk – 6 januari 2011

Ter inzage gelegd op de Griffie

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Europese Zaken:

  • - Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg tot stand gekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 153) (32 577);

b. de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

  • - Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en enkele andere wetten in verband met aanpassingen in het nabestaandenpensioen, een vergoeding voor deelname van leden van de Eerste Kamer aan internationale parlementaire assemblees en enkele technische wijzigingen (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011) (32581);

  • - Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie) (32586);

c. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak) (32576);

d. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • - Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten (32574);

e. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

  • - Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen) (32588);

f. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • - Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming (32575).

Naar boven