Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 8 maart 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 maart

Woensdag 13 maart

Donderdag 14 maart

Stemmingen

32 163, nr. 24

32 163, nr. 25

32 163, nr. 26

32 163, nr. 27

32 163, nr. 28

32 163, nr. 29

32 163, nr. 30

Stemmingen

32 043, nr. 152

32 043, nr. 153

32 043, nr. 154

32 043, nr. 155

32 043, nr. 156

32 043, nr. 157

32 043, nr. 158

32 043, nr. 159

Stemmingen

32 824, nr. 9

32 824, nr. 10

32 824, nr. 11

32 824, nr. 12 (aangehouden)

32 824, nr. 13

32 824, nr. 14

32 824, nr. 15

32 824, nr. 16 (gewijzigd)

32 824, nr. 17 (aangehouden)

Stemmingen

33 566, nr. 2

33 566, nr. 3

33 566, nr. 4

33 566, nr. 5

33 566, nr. 6

33 566, nr. 7

33 566, nr. 8

33 566, nr. 9

33 566, nr. 10 (ingetrokken)

33 566, nr. 11

Stemmingen

28 844, nr. 69

28 844, nr. 70

28 844, nr. 71

Stemmingen

33 268

Stemming

33 268, nr. 19

Stemmingen

33 253

Stemmingen

33 253, nr. 48

33 253, nr. 49

33 253, nr. 51

33 253, nr. 52

33 253, nr. 53

33 253, nr. 54 (aangehouden)

33 253, nr. 55 (aangehouden)

33 253, nr. 56

Stemmingen

33 297

Stemming

33 297, nr. 7

Stemmingen

31 239, nr. 145 (aangehouden)

31 239, nr. 146

31 239, nr. 147

31 239, nr. 148 (gewijzigd)

31 239, nr. 149

31 239, nr. 150

Stemmingen

32 645, nr. 46

32 645, nr. 47

32 645, nr. 48

Stemmingen

29 477, nr. 231

29 477, nr. 232

29 477, nr. 233

Stemmingen

32 610

Stemmingen

32 610, nr. 12 (aangehouden)

32 610, nr. 13 (aangehouden)

Stemmingen

33 551, nr. 2

33 551, nr. 3

33 551, nr. 4

33 551, nr. 5

33 551, nr. 6

33 551, nr. 7

33 551, nr. 8

33 551, nr. 9

33 551, nr. 10 (aangehouden)

33 551, nr. 11

33 551, nr. 12

33 551, nr. 13

33 551, nr. 14

33 551, nr. 15

33 551, nr. 16

Stemming

21 501-20, nr. 732

19 637, nr. 1597

29 477, nr. 230

33 054

33 363

33 126

33 436

33 346

33 462

33 147, nrs. 20 t/m 23

33 481

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Contouren overbruggingsmaatregelen AOW

– de motie-Ulenbelt/Krol over de vormgeving van de overbruggingsregeling

– de motie-Madlener over het terugdraaien van de verhoging van de AOW-leeftijd

– de motie-Krol/Klein over het vaststellen van de overbruggingsregeling bij formele wetgeving

– de motie-Krol/Klein over een overbruggingsregeling die door sociale partners gedragen wordt

– de motie-Omtzigt/Ulenbelt over een wetsvoorstel overbruggingsregeling vóór de zomer

– de motie-Omtzigt over onderscheid naar inkomen tussen een of twee personen

– de motie-Vermeij/Van Weyenberg over het niet intrekken van de voorschotregeling

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

– de motie-Van Vliet/Klein over het toestaan van een vaste rekenrente van 4%

– de motie-Klein c.s. over het opschorten van aangekondigde kortingen mogelijk maken

– de motie-Klein/Krol over afzien van de verlaging van de opbouwpercentages

– de motie-Omtzigt over onderzoek naar terugstortingen in pensioenfondsen

– de motie-Omtzigt over een plan om de totale kosten van pensioenfondsen te reduceren

– de motie-Omtzigt over de gevolgen van de financiële transactiebelasting voor pensioenfondsen

– de motie-Vermeij/Lodders over voor 1 juli 2013 duidelijkheid geven over 2014

– de motie-Van Weyenberg over aansluiting bij de normen «correct en niet misleidend»

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Integratie-onderwerpen

De Voorzitter: mw. Karabulut verzoekt haar motie op stuk nr. 17 aan te houden en mw. Yücel wenst haar motie op stuk nr. 16 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Karabulut over een samenhangend plan tegen onder meer discriminatie

– de motie-Karabulut over een subsidiestop voor organisaties die integratie belemmeren

– de motie-Karabulut over het bestrijden van monoculturele en mono-etnische scholen

– de motie-Voortman/Segers over de maximale lening voor voormalige asielzoekers met een reguliere vergunning

– de motie-Van Klaveren over het sluiten van alle moskee-internaten

– de motie-Van Klaveren over onderzoek naar antisemitisme binnen de islamitische gemeenschap

– de motie-Heerma over een aanvulling op de Agenda Integratie

– de gewijzigde motie-Yücel over toetsing van het initiatiefwetsvoorstel-Dijsselbloem c.s. over burgerschapsvorming

– de motie-Karabulut over het wettelijk regelen van toezicht op moskee-internaten

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het beleid van het kabinet als het gaat om loonontwikkeling, de aanpak van de economische crisis en de sterk oplopende werkloosheid

De Voorzitter: dhr. Krol trekt zijn motie op stuk nr. 10 in.

– de motie-Van Haersma Buma/Pechtold over het beperken van de extra uitgaven uit het regeerakkoord

– de motie-Roemer over het schrappen van de nullijn in de zorg

– de motie-Van Ojik over een nationaal banenplan

– de motie-Van Ojik over het investeren van de beschikbare 500 miljoen in verduurzaming van de economie

– de motie-Wilders over het gebruiken van het budget voor ontwikkelingshulp voor lastenverlichting

– de motie-Ouwehand/Thieme over een belasting onttrokken waarde

– de motie-Pechtold over een deel van de beschikbare 300 miljoen inzetten tegen jeugdwerkloosheid

– de motie-Pechtold c.s. over effecten van onderwijsinvesteringen zichtbaarder maken in modellen

– de motie-Krol/Klein over het opschorten van aangekondigde kortingen

– de motie-Krol c.s. over een Ambassadeur Aanpak Werkloosheid Oudere Werknemers

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Integriteit in het openbaar bestuur

– de motie-Heijnen c.s. over een evaluatie door het Presidium

– de motie-Paulus Jansen over uitsluitingsgronden

– de motie-Schouw/Klein over het rapporteren over integriteit in het jaarverslag

8. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

33 268 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

De Voorzitter: dhr. Schouw wenst het amendement op nr. 14 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Bosma (18,II)

– onderdeel C

– onderdelen Ca t/m AVd

– amendement Taverne/Heijnen (15)

– onderdeel AW

– onderdelen AX t/m DP

– amendement Bosma (18,III) (invoegen onderdeel DPa)

– onderdelen DQ t/m EK

– amendement Bosma (18,IV)

– onderdeel EL

– onderdelen EM t/m EU

– artikel I

– artikel II

– amendement Heijnen (13) (invoegen artikel IIa)

– amendement Bosma (18,V) (invoegen artikel IIa)

– artikelen IV en IVa

– amendement Bosma (18,VI)

– artikel V

– amendement Bosma (18,VII)

– artikel VI

– artikel VII

– amendement Bosma (18,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

9. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Kieswet

– de motie-Heijnen/Klein over mogelijke integriteitsschendingen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

10. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

N.B. VOORLOPIGE STEMMINGSLIJST

Een nieuwe lijst zal maandag aan u worden rondgezonden.

33 253 (bijgewerkt t/m amendement nr. 50)

– artikel I, aanhef

– amendement Pia Dijkstra/Bouwmeester (40,I) (onderdeel A vervalt)

– amendement Leijten (43,I)

NB Indien de amendementen 40 en 43 samen worden aangenomen, dan wordt artikel 16, onderdeel j, van de Wmg zoals voorgesteld in het wetsvoorstel vervangen door onderdeel k uit amendement 43,I.

– onderdeel A

– amendement Leijten (43, II) (onderdeel B vervalt)

– onderdeel B

– onderdeel C

– onderdeel D, aanhef

– artikel 49a

– amendement Leijten (17,I)

– amendement Leijten (18,I)

– amendement Leijten (32,I)

– gewijzigd amendement Leijten (30,I)

NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen:

– amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,I)

– amendement Leijten (9, I)

– gewijzigd amendement Bouwmeester (45,I)

– amendement Leijten (8, I)

– amendement Leijten (12, I)

– gewijzigd amendement Leijten (31,I)

NB Indien de amendementen 45 en 8 gezamenlijk worden aangenomen, dan wordt amendement 8,I niet verwerkt.

NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

– gewijzigd amendement Bruins Slot (27)

NB Indien amendement 27 gezamenlijk wordt aangenomen met de amendementen 17, 18, 32 en 30 of met de amendementen 46, 9, 45, 8, 12 en 31, dan worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49b, tweede lid, van de Wmg.

– amendement Pia Dijkstra (22)

– artikel 49b

– amendement Leijten (17,II)

– amendement Leijten (18,II)

– amendement Leijten (32,II)

– gewijzigd amendement Leijten (30,II)

NB Indien de amendementen 17, 18, 32 en 30 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg.

Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32 of 30 is aangenomen:

– amendement Van der Staaij/Bruins Slot (46,II)

– amendement Leijten (9, II)

– gewijzigd amendement Bouwmeester (45, II)

– amendement Leijten (8, II)

– amendement Leijten (12,II)

– gewijzigd amendement Leijten (31,II)

– amendement Bruins Slot (28)

– nader gewijzigd amendement Agema (41)

– gewijzigd amendement Bouwmeester (45, III)

NB Indien de amendementen 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28 en 41 op enigerlei wijze gezamenlijk worden aangenomen, worden zij verwerkt tot een opsomming in artikel 49c, tweede lid, van de Wmg met uitzondering van 45, III dat aan artikel 49c een nieuw vierde lid toevoegt.

NB Indien de amendementen 46 en 22 gezamenlijk worden aangenomen, dan vervalt in artikel 46 de verwijzing naar artikel 49b, tweede lid.

Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30, 46, 9, 45, 8, 12, 31, 28, 41 is aangenomen:

– gewijzigd amendement Leijten (14)

– gewijzigd amendement Bouwmeester (47)

– gewijzigd amendement Van der Staaij (50)

– artikel 49c

– artikel 49d

– onderdeel D

– amendement Leijten (43, III) (invoegen onderdeel Da)

– amendement Leijten (44,I) (invoegen onderdeel Da)

– amendement Leijten (43, IV)

Indien amendement nr. 43 verworpen:

– amendement Pia Dijkstra (24) (onderdeel E vervalt)

– onderdeel E

– amendement Leijten (43,V) (invoegen onderdeel Ea)

– amendement Leijten (44,II) (invoegen onderdeel Ea)

– onderdeel F

– amendement Leijten (43, VI) (invoegen onderdeel Fa)

– amendement Leijten (43, VII) (invoegen onderdeel Fb)

– artikel I

– amendement Pia Dijkstra/Bouwmeester (40, II) (onderdeel C vervalt)

Indien amendement nr. 40 verworpen

– amendement Agema (36)

– amendement Pia Dijkstra/Bouwmeester (40, III) (onderdeel D vervalt)

– artikel II

– artikelen III en IV

– amendement Pia Dijkstra/Bouwmeester (40, IV en V) (onderdelen A en B vervallen)

– artikel V

– amendement Pia Dijkstra/Bouwmeester (40, VI) (artikel VI vervalt)

– gewijzigd amendement Leijten (30, III)

Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

– gewijzigd amendement Leijten (31, III)

NB Indien amendement 40 gezamenlijk wordt aangenomen met amendement 30 of 31, dan komt artikel VI als volgt te luiden:

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt gewijzigd als volgt:

In de artikelen 49b, tweede lid, onder i, en 49c, tweede lid, onderdeel c, wordt «goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg» telkens vervangen door: verantwoorde zorg als bedoeld in artikel 2 Kwaliteitswet zorginstellingen.

– artikel VI

– amendement Bruins Slot (20) (invoegen artikel VIa)

– amendement Pia Dijkstra/Bouwmeester (40, VII)

– artikel VII

– gewijzigd amendement Leijten (30,IV) (invoegen artikel VIIa)

Indien geen van de amendementen nrs. 17, 18, 32, 30 is aangenomen

– gewijzigd amendement Leijten (31,IV) (invoegen artikel VIIa)

– artikel VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten

– de motie-Bruins Slot over het inhoudelijk definiëren van de zorgvraag

– de motie-Bruins Slot over het nader duiden van het begrip sociale context

– de motie-Leijten over de ideale grootte van ziekenhuizen

– de motie-Leijten over de ideale schaalgrootte van de AWBZ-sector

– de motie-Pia Dijkstra over de concentratie-effectrapportage

– de motie-Pia Dijkstra over betrekken van de cliëntenraad bij de overgang naar een overnemende zorgaanbieder

– de motie-Agema over een bestuurderstoets voorafgaand aan een fusie

– de motie-Agema over een maximumaantal bijbanen van de leden van raden van toezicht

12. Stemmingen in verband met:

Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

13. Stemming over: motie ingediend bij Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid

– de motie-Van Klaveren over direct stopzetten van de subsidies aan het LOM

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 148 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Van Tongeren over subsidie voor nieuwe technologie en innovatie

– de motie-Van Tongeren over opstellen van een geïntegreerde besparingsagenda

– de motie-Ouwehand over energieverspilling door open winkeldeuren

– de gewijzigde motie-Ouwehand c.s. over onnodige verlichting van kantoren en winkels

– de motie-Ouwehand over geen openstelling van de SDE-plusregeling voor mestvergisting

– de motie-Klever over stoppen met stimuleringsmaatregelen duurzame energie

15. stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht «Europese kerncentrales niet veilig genoeg»

– de motie-Van Tongeren over onderbrengen van vergunningverlening en toezicht bij verschillende ministeries

– de motie-Klever over kernenergie beschouwen als duurzame energie

– de motie-Jan Vos/Leegte over een onafhankelijke autoriteit

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO IGZ-rapport «Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing medisch specialisten voldoende, betere borging nodig»

– de motie-Leijten over het uitbannen van de sponsoring van nascholingsbijeenkomsten

– de motie-Kuzu/Bouwmeester over nader onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling

– de motie-Kuzu/Bouwmeester over actualiseren van het transparantieregister

17. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Embryowet in verband met de evaluatie van deze wet

32 610 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

– artikelen I, onderdelen A t/m E

– amendement Keijzer (14)

– amendement Dik-Faber/Van der Staaij (11)

– onderdeel F

– onderdelen G en H

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

18. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Embryowet

– de motie-Pia Dijkstra over het schrappen van artikel 24a

– de motie-Pia Dijkstra over een verhoging van de veertiendagengrens

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

– de motie-Verheijen over een periodieke monitoring

– de motie-Servaes c.s. over de versterking van de sociale dimensie van de EMU

– de motie-Madlener over een opt-out op het immigratiedossier

– de motie-Madlener over toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone

– de motie-Madlener over openstelling van de Nederlandse arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren

– de motie-Madlener over het verlaten van de Europese Unie en de eurozone

– de motie-Van Bommel over een sociale vooruitgangsclausule in Europese verdragen

– de motie-Van Bommel over een behandelvoorbehoud voor Europese besluiten

– de motie-Omtzigt over een grens(arbeiders)-effectrapportage

– de motie-Omtzigt over de financiële sector

– de motie-Pechtold over de EU 2020-agenda

– de motie-Segers/Voordewind over de toetredingsonderhandelingen met Turkije

– de motie-Klaver over herziening van de EU-verdragen

– de motie-Thieme/Ouwehand over een import- en handelsverbod voor producten van ijsberen

– de motie-Thieme over geen landbouwsubsidies voor de stierenvechtsector

20. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de toespraak van de Britse premier Cameron over de Europese Unie

– de motie-Van der Staaij/Slob over de uitleg van de Nederlandse Grondwet

21. Debat over de Europese Top van 14 en 15 maart met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

10

minuten

PVV, SP, CDA en D66:

7

minuten

ChristenUnie, Groenlinks, SGP, PvdD en 50PLUS:

5

minuten

22. Debat over de Regeling langdurig verblijvende kinderen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Debat over veiligheid in de chemie, in het bijzonder bij Odfjell met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. Debat over de Europese miljardensteun aan de Egyptische moslimbroederschapsregering met maximumspreektijden van 4 minuten per fractie

25. Debat over de Inspectie van de Gezondheidszorg met maximumspreektijden van 4 minuten per fractie

26. Dertigledendebat over uitspraken van het EHRM die nationale wetgeving doorkruisen met maximumspreektijden van 3 minuten per fractie

27. VAO Hoofdlijnenbrief studiefinanciering/sociaal leenstelsel (AO d.d. 28/2) met maximumspreektijden van 2 minuten per fractie

28. VSO Diane-53 pil (onder voorbehoud) met maximumspreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Openbaar vervoer/OV-chipkaart (AO d.d. 28/2) met maximumspreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Zee- en binnenvaart (AO d.d. 6/2) met maximumspreektijden van 2 minuten per fractie

31. Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

32. Goedkeuring van de op 11 mei 2012 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (Trb. 2012, 101)

33. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

34. Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

35. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

36.Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen

37. Verslagen van de commissie voor de verzoekschriften en de de burgerinitiatieven

38. Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad

Langetermijnagenda

19, 20 en 21 maart (week 12)

– VAO Dyslexie en dyscalculie (AO d.d. 27/2)

– VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 6/3)

33 319 (Goedkeuring van het op 2 maart 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in een economische en monetaire unie)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg)

33 157 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

33 455 (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

33 465 (Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming))

33 309 (Implementatie van een richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg)

32 439 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

26, 27 en 28 maart (week 13)

33 525 (Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (re- en dupliek)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 219 (Wet basisregistratie personen)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen (Recourt) (minister V&J)

2. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister Fin, minister BZK)

3. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

4. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek in Haren)

5. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

6. Debat over het bericht dat neuroloog Jansen Steur in Duitsland werkte, ondanks de belofte dat hij nooit meer werkzaam zou zijn als arts en het feit dat hij zich uitgeschreven heeft uit het register (Bruins Slot) (minister VWS)

7. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

8. Debat over het bericht «Overheden eens over bezuinigingen» (Van Hijum) (minister Fin, minister BZK)

9. Debat over de ongewenste effecten van de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ (Leijten)

10. Debat over het toenemend aantal huisuitzettingen vanwege de economische crisis (Monasch) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

11. Debat over de brief van de staatssecretaris over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder)

12. Debat over het bericht dat de hoogste rechter de noodklok luidt over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

13. Debat over het bericht dat ruim 380 voetbalwedstrijden zijn besmet met omkoping (Bruins Slot) (minister VWS en V&J)

1. Dertigledendebat over het bericht «Kinderopvangtoeslag maakt fiscus gek» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

2. Dertigledendebat over de financiële strop voor de overheid voor het opruimen van radioactief afval, vervuilde grond en het ontmantelen van fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf Thermphos (Van Veldhoven) (minister EZ)

3. Dertigledendebat over het bericht dat in Amsterdam aparte woningen voor moslims worden gebouwd (Van Klaveren) (minister W&R, minister BZK, minister SZW) (na ontvangst van een brief)

4. Dertigledendebat over het bericht «Pakkans nagenoeg nihil» (Bontes) (minister V&J)

5. Dertigledendebat over de besteding van Wmo-gelden, naar aanleiding van het bericht dat Wmo-geld ingezet wordt om groen te herstellen (Agema) (staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over «het Marokkanenprobleem» (Van Klaveren) (minister SZW) (voorafgaand door een brief)

7. Dertigledendebat over het bericht «Pensioen lager door belastingen» (Van Vliet) (staatssecretaris SZW)

8. Dertigledendebat over het beleid inzake christenvervolging in het buitenland n.a.v. de Wereldvervolgingsindex 2013 van Open Doors (Van Roon) (minister BuZa)

9. Dertigledendebat over de desastreuze gevolgen van de huurverhogingen (Fritsma) (minister W&R)

10. Dertigledendebat over de misstanden in jeugdinrichtingen (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J)

11. Interpellatie-Agema over het bericht dat de extra investeringsmiddelen slecht worden besteed (staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over het bericht «Politie grijpt in na project X Haren» (Bontes) (minister V&J)

13. Dertigledendebat over het voorstel van de directeur van omroep Max om de omroepbijdrage te defiscaliseren en vervolgens een vrijwillig kijk- en luistergeld te herintroduceren (Heerma) (staatssecretaris OCW) (voorafgegaan door een brief)

14. Dertigledendebat over de blijvende sleutelrol van Nederland in drugshandel (Berndsen-Jansen) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

15. Dertigledendebat over het bericht dat Europese ambtenaren gaan staken (Madlener) (minister BuZa + MP)

16. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse jongeren in Syrië vechten en bij terugkomst een gevaar vormen volgens de AIVD (Bontes) (minister V&J en minister BZK)

17. Dertigledendebat over dreigende sluiting van 800 ouderenzorglocaties (Agema) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

18. Dertigledendebat over het bericht «Slechts een zesde van de economen gelooft in het woonakkoord» (Van Klaveren) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

19. Dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

20. Dertigledendebat over fouten van politie en justitie (Helder) (minister V&J)

21. Dertigledendebat over de onvoldoende voortgang bij de decentralisatie van de jeugdzorg (Bergkamp) (staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (staatssecretaris EZ)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 11 maart van 10.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32 528) en het wetsvoorstel tot Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (33 293)

Maandag 25 maart van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over Aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren

Maandag 8 april van 10.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 8 april van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota: «Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer» (33 177)

Maandag 15 april van 10.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Recesperiodes

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014