32 163 Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de AOW-leeftijd vanaf 2013 stijgt met aanvankelijk één maand per jaar en vanaf eind 2015 met drie maanden per jaar;

overwegende dat voor mensen met een laag inkomen die nu reeds per 1 januari 2013 een vroegpensioenuitkering ontvangen, een overbruggingsregeling AOW wordt geïntroduceerd om de periode tussen het aflopen van het vroegpensioen en de verhoogde AOW-leeftijd op te vangen;

overwegende dat de voorschotregeling een simpele en goedkope regeling is en een oplossing kan bieden voor mensen die niet in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling AOW en die aangewezen zijn op een eigen financiering van een eventueel AOW-gat;

verzoekt de regering, de voorschotregeling in 2013 niet in te trekken en voor 1 augustus 2013 met een voorstel te komen of en, zo ja, hoe deze regeling een vervolg krijgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Van Weyenberg

Naar boven