Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333268 nr. 19

33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN HEIJNEN EN KLEIN

Voorgesteld 6 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de transparantie van financiering van politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 hoogstwaarschijnlijk nog niet wettelijk geregeld is;

overwegende dat volksvertegenwoordigers «zonder last» hun werk moeten doen;

van mening dat de burgemeesters als voorzitters van de gemeentelijke stembureaus een taak hebben in het bewaken van de integriteit van het verkiezingsproces;

van mening dat extern gefinancierde campagneactiviteiten van een kandidaat-volksvertegenwoordiger niet de schijn mogen wekken dat die volksvertegenwoordiger niet meer «zonder last» zijn werk zou kunnen doen;

verzoekt de regering, de burgemeesters erop te wijzen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 alert te zijn op signalen van mogelijke integriteitsschendingen in relatie tot campagnefinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Klein