32 824 Integratiebeleid

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID YÜCEL

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kennisnemen en onderschrijven van Nederlandse kernwaarden en verworvenheden bevorderlijk is voor het effectief participeren in de Nederlandse samenleving;

van mening dat burgerschapsvorming op school daar een bijdrage aan kan leveren;

verzoekt de regering, de aangenomen initiatiefwet van Dijsselbloem c.s. op grond waarvan het onderwijs ook burgerschapsvorming omvat, te evalueren op de toegevoegde waarde ten aanzien van het verwerven van burgerschap, het verinnerlijken van waarden en het integreren in de Nederlandse samenleving;

verzoekt de regering tevens, in de evaluatie te onderzoeken of, en zo ja, op welke wijze burgerschapsvorming als vast onderdeel van het curriculum op scholen is opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yücel

Naar boven