32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 155 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat informatie over terugstortingen van fondsen aan werkgevers zo spoedig mogelijk openbaar dient te worden;

verzoekt de regering, in overleg met de pensioenfederatie ervoor zorg te dragen dat indien de medezeggenschapsraad of 2% van de deelnemers erom verzoekt, het pensioenfonds een onderzoek start naar terugstortingen in het fonds en daarover binnen zes maanden rapporteert naar haar deelnemers toe en het vermeldt in het eerstvolgende jaarverslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven