33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de crises in samenhang dienen te worden opgelost;

overwegende dat het belasten van toegevoegde waarde en arbeid een remmende werking heeft op een reële economie en werkgelegenheid;

overwegende dat het belasten van onttrokken waarde een gunstig effect zou hebben op een zorgvuldiger gebruik van schaarse grondstoffen en milieugebruiksruimte;

verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om belasting toegevoegde waarde en belasting op arbeid geheel of gedeeltelijk te vervangen door een belasting onttrokken waarde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Naar boven