Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328844 nr. 69

28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Nr. 69 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN C.S.

Voorgesteld 6 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de integriteit in het openbaar bestuur permanente aandacht behoeft;

overwegende dat dit voor alle bestuursorganen geldt en dus ook voor de Tweede Kamer zelf;

verzoekt het Presidium, de wet- en regelgeving tegen het licht te houden, het beleid en de handhaving te evalueren en op grond daarvan zo nodig voorstellen te doen voor verbetering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Litjens

Van Toorenburg

Klein