32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 158 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN LODDERS

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Nederlandse pensioenstelsel tot een der beste stelsels ter wereld behoort;

overwegende dat er vanaf 2010 gesproken wordt over een nieuw pensioencontract;

overwegende dat de uitgangspunten zijn: behoud van ons collectieve en solidaire pensioenstelsel, maar wel dat het stelsel schokbestendiger moet worden en meer duidelijkheid moet geven over ambities;

overwegende dat helderheid over de toekomst van ons pensioenstelsel het vertrouwen ten goede komt;

overwegende dat pensioenfondsen en pensioenuitvoerders tijd nodig hebben om tot een zorgvuldige aanpassing te komen;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk aanpassingen van wetgeving, waaronder het financieel toetsingskader, in te dienen opdat de Tweede Kamer de voorstellen nog dit jaar kan behandelen;

verzoekt de regering tevens, voor 1 juli 2013 duidelijkheid te geven over het overgangsjaar 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Lodders

Naar boven