32 163 Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN KROL

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 mensen te maken kunnen krijgen met een inkomensgat dat kan oplopen tot twee jaren;

overwegende dat de overbruggingsregeling die in het regeerakkoord is opgenomen, slechts voor mensen met een inkomen tot 150% van het minimumloon en een beperkt eigen vermogen toegankelijk is;

van mening dat alle mensen moeten kunnen rekenen op zorgvuldig overgangsrecht en een betrouwbare overheid;

verzoekt de regering, de uitwerking van de overbruggingsregeling vorm te geven zodat eenieder hiervan gebruik kan maken die dit redelijkerwijs niet kon voorzien en van wie redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij of zij het inkomensgat uit eigen middelen kan dichten of de periode van het vinden van werk zelf kan overbruggen, en hiervoor de benodigde aanvullende financiële middelen te reserveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Krol

Naar boven