32 163 Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN KLEIN

Voorgesteld 5 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de thans op te stellen overbruggingsregeling AOW in verband met het spoedeisende karakter wordt vormgegeven in een ministeriële regeling op basis van de Kaderwet SZW-subsidies;

constaterende dat voor een dergelijke regeling formeel geen instemming is vereist van het parlement en dat de Kamer derhalve ook geen recht van amendement heeft;

overwegende dat bij dergelijke zwaarwegende belangen waarvoor weinig tot geen maatschappelijk draagvlak is het parlement niet buiten spel kan worden gezet;

verzoekt de regering, vanwege dit zwaarwegende belang de overbruggingsregeling AOW bij formele wetgeving dan wel bij Algemene Maatregel van Bestuur vast te stellen voorafgegaan door een voorhangprocedure,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Klein

Naar boven