Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 31 mei 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 juni

14.00 uur

Woensdag 5 juni

10.15 uur

Donderdag 6 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

29 544, nr. 450

– de motie-Heerma c.s. over stagemogelijkheden voor mbo'ers zonder verblijfsstatus die een bbl-opleiding volgen

29 544, nr. 451

– de motie-Karabulut over gemeenten ondersteuning laten bieden aan mensen met een beperking

29 544, nr. 452

– de motie-Van Weyenberg over cofinanciering van sectorale plannen tegen jeugdwerkloosheid

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmigratie

29 407, nr. 166

– de motie-Azmani/Hamer over toetsing bij de IND voorafgaand aan het toekennen van een bijstandsuitkering

29 407, nr. 167

– de motie-Ulenbelt over uitbreiding van de taaleis voor arbeidsmigranten

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk

26 956, nr. 159

– de motie-Bontes over versnelling van het aanwijstraject voor bedrijfsbrandweren

26 956, nr. 160

– de motie-Van Gerven over het intensiveren van onaangekondigde inspecties

26 956, nr. 161 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over strengere regels bij nalatigheid leidinggevenden

26 956, nr. 162

– de motie-Van Tongeren over instelling van een bedrijfsbrandweer voor bedrijven waarvoor dit relevant is voor 31 december 2013

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Commissie-Haren

33 571, nr. 3

– de motie-Bontes over de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland uit zijn functie zetten

33 571, nr. 4

– de motie-Bontes over geen onderzoeken meer door politiek gekleurde zakkenvullers

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

De Voorzitter: dhr. Bontes wenst zijn motie op stuk nr. 220 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 754, nr. 218

– de motie-Bontes/Wilders over afzien van bezuinigingen op de AIVD

29 754, nr. 219

– de motie-Bontes over het opsluiten van naar Nederland terugkerende jihadisten

29 754, nr. 220 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bontes c.s. over het op de Europese-en VN terreurlijst zetten van Jabhat al-Nusra

29 754, nr. 221

– de motie-Segers c.s. over een onderzoek naar financiële steun vanuit onvrije landen

29 754, nr. 222

– de motie-Recourt/Berndsen-Jansen over het in kaart brengen van best practices in gemeentelijk beleid tegen radicalisering

29 754, nr. 223

– de motie-Recourt over de moslimgemeenschap aanspreken op hun verantwoordelijkheid

29 754, nr. 224

– de motie-Dijkhoff c.s. over wijziging van artikel 15 van de Wet op het Nederlanderschap

29 754, nr. 225

– de motie-Dijkhoff c.s. over een onderzoek naar een stelsel van bestemmingsvisa

29 754, nr. 226

– de motie-Berndsen-Jansen/Schouw over het met een jaar opschorten van de bezuinigingen op de AIVD

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Matchfixing

33 296, nr. 6

– de motie-Bontes over het beëindigen van mogelijke belangenverstrengeling binnen de KNVB

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Deltaplan Dementie

De Voorzitter: mw. Bruins Slot verzoekt haar motie op stuk nr. 209 aan te houden.

25 424, nr. 208

– de motie-Dik-Faber over het benadrukken van de kwaliteit van leven bij dementie

25 424, nr. 209 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot/Keijzer over de consequenties van wijzigingen in de AWBZ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

25 424, nr. 210

– de motie-Wolbert/Tanamal over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij ministeries, provinciehuizen en gemeenten

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Problematiek koopwoningmarkt

32 847, nr. 68

– de motie-Van Klaveren over het in ere herstellen van de hypotheekrenteaftrek

32 847, nr. 69

– de motie-Paulus Jansen over onderzoek naar de mogelijkheden van bouwsparen

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de consequenties Wet uniformering loonbegrip

32 131, nr. 29

– de motie-Van Vliet c.s. over verlaging van het tarief in de eerste schijf voor 65-plussers

32 131, nr. 30

– de motie-Bashir over compenserende maatregelen voor sociale minima

32 131, nr. 31

– de motie-Bashir/Ulenbelt over het niet verlagen van het vakantiegeld voor AOW'ers

32 131, nr. 32

– de motie-Omtzigt over gevolgen van het beleid van het kabinet-Rutte/Asscher

32 131, nr. 33

– de motie-Omtzigt over een cumulatief koopkrachtoverzicht

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Governance in het onderwijs

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 16 aan te houden. Dhr. Beertema wenst zijn moties op stuk nrs. 21, 22 en 24 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 495, nr. 13

– de motie-Rog over onderzoek naar de sectoren waarin de continuïteitsparagraaf ingevoerd moet worden

33 495, nr. 14

– de motie-Rog over experimenteren met governancemaatregelen

33 495, nr. 15

– de motie-Jadnanansing over overleg met onderwijskoepelorganisaties

33 495, nr. 16 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over een overzicht van scholen die too big to fail zijn

33 495, nr. 17

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen

33 495, nr. 18

– de motie-Duisenberg over overleg met onderwijskoepels over permanente educatie

33 495, nr. 19

– de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over instemmingsrecht in het wetsvoorstel

33 495, nr. 20

– de motie-Van Meenen over een cao voor bestuurders in het mbo en ho

33 495, nr. 21 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beertema/Jasper van Dijk over beloningen voor bestuurders

33 495, nr. 22 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beertema/Jasper van Dijk over de uitgaven voor het primaire proces

33 495, nr. 23

– de motie-Beertema over instemmingsrecht voor de vormgeving van het onderwijsleerproces

33 495, nr. 24 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beertema over niet toestaan van de one-tier board in het bekostigde onderwijs

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren

31 389, nr. 121

– de motie-Van Gerven over hobbyfokkers

Stemming

14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

33 293, nr. 12

– de motie-Schouw c.s. over gelijkstelling van leges

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO uitkoopregeling hoogspanningslijnen

31 574, nr. 31

– de motie-Van Veldhoven c.s. over uitwerken van een afwegingskader

31 574, nr. 32

– de motie-Paulus Jansen/Van Tongeren over het criterium «doelmatig beheer»

31 574, nr. 33

– de motie-Klever over uitvoering van de toezegging over de uitkoopregeling

Stemming

16. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat Europese ambtenaren gaan staken

21 501-20, nr. 793

– de motie-Madlener over vermindering van het aantal EU-ambtenaren met 100%

Stemming

17. Stemming over: motie ingediend bij het debat over het verslag van de Europese Top van 22 mei 2013

21 501-20, nr. 794

– de motie-Madlener/Wilders over verzet tegen heropening van de onderhandelingen tussen de EU en Turkije

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

33 335

Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

33 335 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikelen 1 en 2

– amendement Jacobi c.s. (10) (invoegen artikel 2a)

– artikelen 3 t/m 35

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet gebruik Friese taal

33 335, nr. 11

– de motie-Segers/De Rouwe over de wettelijke taak van Friesland voor het in stand houden van een basisinfrastructuur

33 335, nr. 12

– de motie-De Rouwe/Jacobi over de erkenning van het Nedersaksisch

33 335, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-De Rouwe over de positie van Omrop Fryslân in het waarborgen van de Friese taal

33 335, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Jacobi/De Rouwe over het advies van de Tijdelijke commissie Borging Friese taal in de Media

33 335, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Van Raak/Segers over niet bezuinigen op Omrop Fryslân

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

33 498

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

33 498 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikelen I t/m IV

– gewijzigd amendement Kooiman (12)(invoegen artikel IVa)

– artikelen IVa t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten

33 498, nr. 10

– de motie-Bontes over toepassing van het volwassenenstrafrecht op minderjarigen

33 498, nr. 11

– de motie-Kooiman over rekening houden met leeftijdsverschillen in het plaatsingsbeleid

33 498, nr. 13

– de motie-Kooiman over herstelbemiddeling bij zaken met een jongvolwassen verdachte

Stemming

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat

De Voorzitter: dhr. Klein wenst zijn motie op stuk nr. 12 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 605, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klein over afzien van lastenverzwaringen bij toekomstige aanvullende maatregelen

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat de werkloosheid een record heeft bereikt

29 544, nr. 453

– de motie-Karabulut/Van Ojik over het afzwakken van de sollicitatieplicht

29 544, nr. 454

– de motie-Van Ojik over toetsing van het voorliggende bezuinigingspakket

29 544, nr. 455

– de motie-Heerma/Hamer over het inzichtelijker maken van de «total cost of ownership»

29 544, nr. 456

– de motie-Van Weyenberg/Schouten over jongeren in de bijstand

29 544, nr. 457

– de motie-Hamer/Van Weyenberg over bijzondere aandacht voor jongeren met een niet-westerse achtergrond

29 544, nr. 458

– de motie-Schouten c.s. over de toepassing van proefplaatsingen

Stemming

24. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over de toegenomen arbeidsmigratie uit Zuid- en Oost-Europa

29 407, nr. 169

– de motie-Madlener over het niet openstellen van de arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat patiënten door geldgebrek zorg mijden

29 689, nr. 442

– de motie-Leijten over het vanwege financiële redenen onterecht afzien van zorg

29 689, nr. 443

– de motie-Leijten over een voorstel tot afschaffing van het eigen risico

26. VAO Bijensterfte (AO d.d. 16/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Toezicht woningcorporaties (AO d.d. 25/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid (AO d.d. 23/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 293, nr. 163

29. VSO inzake de inwerkingtreding wetsvoorstel overhevelen buitenonderhoud primair onderwijs met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Pesten (AO d.d. 28/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 30/5) (onder voorbehoud)

32. VAO Preventiebeleid (AO d.d. 30/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 29/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Telecommunicatie (AO d.d. 28/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Merenregio (AO d.d. 24/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Beleidsnota «Wat de wereld verdient: een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen» (AO d.d. 23/5 en 29/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. Debat over het Masterplan DJI 2013–2018 met maximum spreektijden van 10 minuten per fractie

37. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

33 426

38. Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

33 490

39. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

30 538

40. Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (re- en dupliek)

33 344

41. Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (voortzetting)

33 446

42. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

33 455

43. Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

Langetermijnagenda

11, 12 en 13 juni (week 24)

33 610 (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (plenaire afronding) (WGO op 10 juni)

33 553 (Wet op de Kamer van Koophandel)

33 541 (Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren)

– Burgerinitiatief «Sloop de muur, sancties tegen israël» (33 417, nr. 23)

33 422 (Implementatie van een kaderbesluit inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis)

33 316 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken)

18, 19 en 20 juni (week 25)

33 360 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis)

-33 352 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen)

-33 239 (Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

25, 26 en 27 juni (week 26)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

2, 3 en 4 juli (week 27)

– Voorjaarsnota 2013

– Suppletoire begrotingen n.a.v. de Voorjaarsnota 2013

zomerreces: 5 juli t/m 2 september 2013

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 3/4)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg) (na ontvangst van een nota van wijziging)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (na ontvangst van regeringsstandpunt)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid) (derde termijn) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg) (minister heeft aangegeven met een ingrijpende wijziging te komen)

33 324 (Wet lokaal spoor) (commissie brengt nader verslag uit)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen (Recourt) (staatssecretaris V&J)

2. Debat over de derivatenposities van (semi-)publieke instellingen (Omtzigt) (minister Fin + minister BZK)

3. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J)

4. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

5. Debat over de brief van de staatssecretaris over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder)

6. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

7. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

8. Debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

9. Debat over het bericht dat de filmtop nog geen resultaat heeft opgeleverd (Bergkamp) (minister OCW + minister EZ)

10. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

11. Debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken (Monasch) (minister W&R + minister Fin + minister EZ)

12. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (staatssecretaris Financiën, ministers SZW en BZK) (voorafgegaan door een brief)

13. Debat over spoorveiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen

(Van Veldhoven) (staatssecretaris I&M)

14. Debat over het bericht «In deel Schilderswijk is sharia wet» (Van Klaveren) (ministers SZW, V&J en BZK)

15. Debat over de behoefte aan extra capaciteit voor de bestrijding van drugshandel en straatoverlast in Maastricht (Berndsen-Jansen) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

16. Debat over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie (Oskam) (minister V&J)

1. Dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

2. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (voorafgegaan door een brief) (minister SZW + minister V&J + minister-president)

3. Interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis (minister VWS)

4. Dertigledendebat over het bericht dat het aantal woninginbraken opnieuw is gestegen (Oskam) (voorafgegaan door een brief) (min V&J)

5. Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land» (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J en minister BuZa)

6. Dertigledendebat over het bericht dat kleine scholen subsidie in moeten leveren (Rog) (minister OCW)

7. Dertigledendebat over het ongewenst uitdijen van de overheid (Schouw) (minister W&R + minister EZ) (voorafgegaan door een brief)

8. Dertigledendebat over het bericht dat ING en ABN Amro genoemd staan in «offshore-leaks» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

9. Dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen (Leijten) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

10. Dertigledendebat over de toekomst van de CO2 emissiehandel en het Europese klimaatbeleid (Van Veldhoven) (minister EZ + staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

11. Dertigledendebat over het bericht dat de Europese Unie 11 miljard onmiddellijk nodig heeft voor zijn begroting (Omtzigt) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

12. Dertigledendebat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

13. Dertigledendebat over het bericht over alarmnummer 112 (Bontes) (minister V&J)

14. Dertigledendebat over het voortbestaan van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis (Van Gerven) (minister van VWS)

15. Dertigledendebat over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland (Van Klaveren) (minister BZK)

16. Dertigledendebat over het bericht dat de minister voor Wonen en Rijksdienst corporaties aan banden gaat leggen (Knops) (voorafgegaan door een brief)

17. Dertigledendebat over Syrië en het opheffen van het wapenembargo (Voordewind) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

18. Dertigledendebat over het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over vreemdelingendetentie (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J) (voorafgegaan door een brief)

19. Dertigledendebat over de aanbevelingen van de Europese commissie voor Nederland om miljarden extra te bezuinigen (Tony van Dijck) (MP en minister Financiën) (voorafgegaan door een brief)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee (Klever) (minister EZ)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 3 juni 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetvoorstel tot Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het Energierapport 2011) (33 493)

Maandag 10 juni van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (33 610)

Maandag 10 juni van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Toekomst langdurige zorg

Maandag 17 juni van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota patiëntveiligheid (33 497)

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 9 september van 11.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33 632)

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Maandag 25 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT)

Recesperiodes

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015