Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333335 nr. 13

33 335 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld 29 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat Omrop Fryslân als regionale omroep een bijzondere positie heeft in het waarborgen van de Friese taal als tweede rijkstaal;

constaterende dat de regering voornemens is landelijke en regionale omroepen meer te laten samenwerken en te integreren;

van mening dat er een risico is dat hiermee de (redactionele) onafhankelijkheid van regionale omroepen in het geding komt;

constaterende dat de commissie Borging Friese taal in de Media geadviseerd heeft dat er een volwaardig programma-aanbod in de Friese taal dient te zijn op een regiodekkende zender;

verzoekt de regering, voor Omrop Fryslân een brede taakopdracht vast te Ieggen ten aanzien van het behoud, de bevordering en het levende gebruik van de Friese taal;

verzoekt de regering voorts, om bij de uitwerking van de toekomst van de regionale omroepen inhoudelijk en budgettair recht te doen aan de centrale elementen van het advies van de commissie Borging Friese taal in de Media,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe