Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331574 nr. 32

31 574 PKB Randstad 380 kV verbinding Haarlemmermeer Oost

Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 29 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de Autoriteit Consument en Markt op grond van EU-regelgeving de tarieven van netbeheerders toetst aan het criterium «doelmatig netbeheer»;

  • de regering stelt dat de kosten voor de sanering van woningen met een EMV-belasting tussen 0,4 en 100 microtesla in de nabijheid van bestaande hoogspanningstracés niet vallen binnen de EU-definitie van doelmatig beheer;

  • de Nederlandse EMV-norm voor nieuwbouwsituaties van hoogspanningstracés nu al 0,4 microtesla bedraagt, 250 keer strenger dan de basisnorm van de EU;

van mening dat:

  • de sanering van knelpunten rond bestaande tracés kan bijdragen aan een vergroting van het draagvlak voor noodzakelijke versterkingen van het netwerk en daarmee aan een doelmatige realisatie van dergelijke projecten;

  • het (op een sobere manier) voldoen aan nationale milieu en veiligheidseisen altijd dient te vallen binnen de definitie van «doelmatig netbeheer»;

verzoekt de regering om, de Europese Commissie opheldering te vragen over de interpretatie van het criterium «doelmatig beheer» in relatie tot de sanering van milieu en veiligheidseisen onder en nabij hoogspanningstracés,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Van Tongeren