Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333335 nr. 11

33 335 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN DE ROUWE

Voorgesteld 29 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijk verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van onderwijs-, cultuur- en mediabeleid in algemene zin en dat de provincie Fryslân het beleid bepaalt met betrekking tot het Fries en zorg draagt voor de uitvoering ervan;

overwegende dat het in stand houden van een basisinfrastructuur voor de Friese taal en cultuur daarom een wettelijke taak van de provincie Fryslân zou moeten zijn;

verzoekt de regering, een voorstel te doen om deze wettelijke taak vast te leggen en hierbij in ieder geval te waarborgen dat de provincie Fryslân altijd een deel van het Provinciefonds inzet voor die taak en tevens de rijksbijdrage voor het Fries een structurele basis te geven via het Provinciefonds of een doeluitkering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

De Rouwe