Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333335 nr. 12

33 335 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN JACOBI

Voorgesteld 29 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Noord- en Oost-Nederland een breed gedragen wens bestaat om het Nedersaksisch als streektaal te behouden en dat de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland daarom pleiten voor het erkennen van het Nedersaksisch onder deel III van het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen;

overwegende dat onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen overtuigend aantoont dat erkenning van het Nedersaksisch onder deel III mogelijk is zonder extra financiële en administratieve lasten;

verzoekt de regering, de erkenning van het Nedersaksisch onder deel III van het Handvest voor regionale talen met de betrokken overheden te onderzoeken om tot erkenning te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Jacobi