Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 83

83 Stemming motie NVWA

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO NVWA,

te weten:

  • -de motie-Lodders/Geurts over een toets door de Audit Dienst Rijk op de tarieven (33835, nr. 93).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

De voorzitter:

De motie-Lodders/Geurts (33835, nr. 93) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de NVWA te kampen heeft met diverse kostenoverschrijdingen (ICT 59 miljoen, organisatorische risico's en structurele effecten van de fusie van twee laboratoria);

overwegende dat de structurele effecten van de fusie van twee laboratoria niet worden doorberekend aan het bedrijfsleven;

constaterende dat de vaststelling van de tarieven niet erg transparant zijn en onduidelijk is hoe geborgd wordt dat deze kosten niet worden doorberekend aan het bedrijfsleven;

verzoekt de regering bij de vaststelling van de tarieven een toets te laten uitvoeren door de Audit Dienst Rijk (ADR) waarbij inzichtelijk gemaakt wordt dat deze kosten niet worden doorbelast aan het bedrijfsleven en de uitkomsten hiervan te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 95, was nr. 93 (33835).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Lodders/Geurts (33835, nr. 95, was nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.