Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 62

62 Stemmingen moties Verlenging geldigheidstermijn aanwijzingen van militaire luchtvaartterreinen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden,

te weten:

  • -de motie-Van Raan/Kerstens over de opstelling van militaire luchthavens als goede buur (34932, nr. 6);

  • -de motie-Van Raan over vliegbewegingen onderdeel maken van de handhaving van geluidszones (34932, nr. 7);

  • -de motie-Van Raan/Diks over het aantal militaire luchthavens (34932, nr. 8);

  • -de motie-Kerstens c.s. over een gedragen luchthavenbesluit Gilze-Rijen (34932, nr. 9).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Raan (34932, nr. 7) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De voorzitter:

De motie-Van Raan/Kerstens (34932, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de militaire luchthavens nadrukkelijk aan te sporen zich op te stellen als goede buur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10, was nr. 6 (34932).

De voorzitter:

De motie-Kerstens c.s. (34932, nr. 9) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Kerstens, Bruins Slot, Bosman, Belhaj en Diks, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de gemeente Gilze-Rijen, de provincie-Noord Brabant en veel omwonenden bezwaren (en alternatieven) zijn aangedragen ten aanzien van het voorgenomen luchthavenbesluit met betrekking tot de vliegbasis Gilze-Rijen;

constaterende dat de door het kabinet voorgestelde verlenging van de termijn waarbinnen de noodzakelijke luchthavenbesluiten ten aanzien van een aantal militaire vliegvelden moeten worden genomen ruimte biedt voor zorgvuldige procedures dien aangaande;

van mening dat dit in het belang van zowel Defensie als overige genoemde partijen is;

verzoekt het kabinet in het kader van bedoelde zorgvuldigheid in overleg met betrokkenen zoals hiervoor genoemd te bezien op welke wijze tot een gedragen besluit kan worden gekomen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 11, was nr. 9 (34932).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Raan/Kerstens (34932, nr. 10, was nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Diks (34932, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kerstens c.s. (34932, nr. 11, was nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.