Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 78

78 Stemming motie Restricties aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden,

te weten:

  • -de motie-Von Martels over faciliteren en ondersteunen van telers bij aanpassing van hun teeltstrategie (27858, nr. 424).

(Zie vergadering van 26 april 2018.)

De voorzitter:

De motie-Von Martels (27858, nr. 424) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wenselijk is om op korte termijn duurzame alternatieven te ontwikkelen voor neonicotinoïden;

overwegende dat het toepassen van potentiële alternatieven kennis, vertrouwen en investeringen van telers vereist;

overwegende dat het topsectorenbeleid vooral gericht is op innovaties en veel minder op grootschalige toepasbaarheid in de praktijk;

verzoekt de regering om, naast de ontwikkeling van praktijkklare alternatieven ook in te zetten op het faciliteren en ondersteunen van telers bij het aanpassen van hun teeltstrategie, door stimuleringsinstrumenten, experimenteerruimte op bedrijfsniveau, monitoring, advies en demonstratie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 432, was nr. 424 (27858).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Von Martels (27858, nr. 432, was nr. 424).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.