Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 43

43 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over misstanden bij maneges van de agenda af te voeren.

Ik benoem in de Commissie voor de Werkwijze der Kamer de leden Öztürk en Hiddema tot lid.

Op verzoek van de fractie van D66 benoem ik:

 • -in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid het lid Sjoerdsma tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Raemakers;

 • -in de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat de leden Verhoeven en Van Eijs tot lid in plaats van de leden De Groot en Paternotte en de leden De Groot en Paternotte tot plaatsvervangend lid in plaats van de leden Verhoeven en Van Eijs;

 • -in de Bouwbegeleidingscommissie het lid De Groot tot lid in plaats van het lid Paternotte;

 • -in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Belhaj tot lid in plaats van het lid Paternotte en het lid De Groot tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Belhaj;

 • -in de vaste commissie voor Financiën het lid Raemakers tot lid in plaats van het lid Paternotte en het lid Paternotte tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Raemakers.

Ik stel voor toestemming te verlenen voor het houden van een wetgevingsoverleg met stenografisch verslag aan de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • -op maandag 19 november van 11.00 uur tot 16.00 uur over het begrotingsonderdeel Cultuur;

 • -op maandag 26 november van 11.00 uur tot 15.00 uur over het begrotingsonderdeel Media.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345) (34909);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018) (34859);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten) (34813);

 • -het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-R2096);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen) (34940).

Ik stel voor hedenavond ook te stemmen over de moties ingediend bij het notaoverleg over de uitkomsten van de Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni, over de aangehouden moties-Ouwehand (30826, nrs. 52 t/m 54) en over de aangehouden motie-Van Rooijen (31066, nr. 413) en de aangehouden motie-Von Martels (27858, nr. 424).

Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de SP geacht wenst te worden tegen de motie-Krol c.s. (19637, nr. 2403) te hebben gestemd.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 34638-2; 2017Z16957; 31521-103; 2017Z18827; 26695-121; 2018Z00454; 31293-387; 31497-259; 31497-260; 2018Z07568; 2018Z08535; 2018Z11427; 31497-262; 30373-68; 33652-62; 29893-216; 29385-96; 32404-86; 34775-A-68; 31305-252; 34775-A-70; 34775-A-69; 33266-5; 34775-A-63; 31305-242; 34775-A-59; 34775-A-61; 31305-240; 32252-60; 31288-641; 34775-VIII-140; 33529-501; 34960-XVI-3; 34950-I-5; 34950-IIB-5; 34960-XIII-3; 34950-III-5; 34960-XV-3; 34775-X-131; 34775-X-105; 34775-X-95; 34775-X-80; 32824-221; 32824-220; 29544-821; 19637-2364; 30982-36; 30982-31; 19637-2399; 30573-140; 29689-914; 29477-489; 34843-28; 2018Z11946; 2018Z11733; 31936-489; 29544-835; 29544-837; 25883-331; 25883-332; 25883-330; 34843-31; 33529-494; 26643-536; 28684-522; 30821-46; 30010-38; 33033-21; 2018Z12931; 29754-460; 31765-327; 31765-329; 34104-229; 31765-328; 25295-47; 29477-493; 2018Z12649; 2018Z11813; 31104-5; 2018Z12262; 34950-XII-9; 2018Z12327; 34252-7; 23987-252; 29544-836; 34775-XV-109; 2018Z11728; 34775-IV-38; 29665-332; 29665-330; 29665-331; 30806-36; 29665-329; 31936-478; 32861-28; 32861-33; 31936-463; 31936-458; 29665-278; 25268-158; 34775-XII-69; 31936-487; 29665-333; 29665-288 en 29665-286.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 24170-166; 33118-105; 34762-21; 34762-22; 29689-889 en 32813-172.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van na het reces:

 • -het VAO Kiesrechtzaken, met als eerste spreker de heer Middendorp namens de VVD;

 • -het VSO Evaluatie Werkkostenregeling (34785, nr. 97), met als eerste spreker mevrouw Lodders namens de VVD.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Kröger namens GroenLinks.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Eerder spraken we tijdens een algemeen overleg Circulaire economie, misschien wel bijna dat gehele algemeen overleg over statiegeld. Nu ligt er een brief van de staatssecretaris met een wat ons betreft teleurstellend voorstel over statiegeld. Ik hoop dan ook op steun om van mijn dertigledendebat over statiegeld een meerderheidsdebat te maken, zodat we alleen daarover kunnen spreken en we niet weer een volgend algemeen overleg Circulaire economie geheel moeten vullen over statiegeld.

De voorzitter:

Het verzoek is om een dertigledendebat over statiegeld om te zetten in een debat.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Ziengs (VVD):

Geen steun, voorzitter.

De heer Laçin (SP):

Van harte steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Zeer veel steun.

De heer Sienot (D66):

Geen steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun, maar behandelen bij een algemeen overleg Circulaire economie.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun.

De heer Van Aalst (PVV):

Geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

De voorzitter:

Mevrouw Kröger u heeft geen steun. Dank u wel.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Dank u wel.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren. Ik zie dat mevrouw Thieme naar voren komt.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Ik sta hier in plaats van de heer Wassenberg. Voor de zoveelste keer hebben we alarmerend nieuws over Tihange 3 gekregen. De kernreactor ligt al stil vanwege defecten, en nu zijn er ernstige constructiefouten ontdekt. De tijdbom tikt dus opnieuw harder. Er staat een dertigledendebat van de heer Wassenberg over nucleaire veiligheid. Ik zou dat graag willen omzetten in een gewoon debat met ruime spreektijden.

De heer Laçin (SP):

Steun, voorzitter.

De heer Ziengs (VVD):

Geen steun.

De heer Sienot (D66):

Geen steun. Een brief.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Wel een brief, geen steun voor een debat.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun.

De heer Van Aalst (PVV):

Geen steun.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun.

De heer Baudet (FvD):

Als je het niet in één minuutje kunt zeggen, kan je het al überhaupt niet zeggen, toch?

De voorzitter:

Goed, dus geen steun.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Thieme (PvdD):

We hebben wel steun voor een brief met een reactie op de nieuwe alarmerende berichten. Dus die zie ik graag tegemoet.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Er is nog een verzoek van de heer Wassenberg. Ik neem aan dat u hem vervangt.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ja, voorzitter. De onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Nederland Hart Instituut hebben onderzoek gedaan en geconstateerd dat de meeste medische experimenten met dieren geen nut hebben. Ze leiden dus niet tot een succesvolle behandeling van zieke mensen.

Voorzitter. We weten hoeveel dieren er jaarlijks worden gebruikt voor proeven ...

De voorzitter:

Dus u wilt een debat?

Mevrouw Thieme (PvdD):

... en daarom willen wij een debat over dit probleem.

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter. Ik ben heel verbaasd, want ik heb hier pas een AO Dierproeven over aangevraagd. Dat ging hierover. Dat heb ik om deze reden gedaan. Vervolgens pakt de Partij voor de Dieren mijn recht om als eerste te spreken af door er een halfuur van tevoren te gaan zitten. En nu gaan ze over de resultaten van dat AO nog een keer een debat aanvragen, terwijl we dat net hebben gevoerd. Dus ik vind dat een hele rare gang van zaken.

De voorzitter:

Dus u steunt het niet?

De heer Graus (PVV):

Nee, ik steun het niet.

De voorzitter:

Dat dacht ik al.

De heer Weverling (VVD):

Ik steun de heer Graus, en dus geen steun voor het debat.

De voorzitter:

Dat begrijp ik.

De heer De Groot (D66):

Ik voeg daaraan toe dat wij als Kamer in een motie ook een uitspraak hebben gedaan om alle resultaten van dierproeven vast te leggen in een databank. Dit is exact de aanleiding voor dit nieuws. Dus ik weet niet hoe ik deze manier van doen precies moet noemen, misschien smiespelpolitiek, maar ik steun de heer Graus hierin.

De heer Laçin (SP):

Ik steun mevrouw Thieme en de heer Wassenberg in hun verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik sluit me aan bij de heer Graus en de heer De Groot. Dit is echt al vastgelegd in een motie.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun, voorzitter.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Dit debat hebben we net gevoerd. Dit onderwerp is daarbij uitgebreid aan de orde geweest. Dus daarvoor geen steun.

De heer Baudet (FvD):

Ik steun de heer Graus.

De heer Stoffer (SGP):

Ook geen steun.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Kennelijk is het nieuws dat de meeste dierproeven dus geen resultaat hebben, geen reden voor een debat.

De voorzitter:

Nee, niet reageren. Nee, nee, nee!

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ik vind dat teleurstellend. Dus ...

De voorzitter:

Nee, dit kan niet. Het spijt me.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter ...

De voorzitter:

Niet schreeuwen, mevrouw Thieme.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ja maar, voorzitter ...

De voorzitter:

Nee, niet schreeuwen, mevrouw Thieme. Er is geen meerderheid. Daar moet u geen commentaar op geven, want u ziet het al. Iedereen loopt nu weer naar de interruptiemicrofoon om daarop te reageren. En dan krijgen we een discussie. U mag niet op anderen reageren. U mag iets zeggen, maar niet op anderen reageren.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. We zijn in dit huis gewend dat ik gewoon een reactie mag geven op de reactie van de Kamer.

De voorzitter:

Nee, dat zijn we niet gewend.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ja, dat ben ik wel gewend. En dan zou ik met u nog wel even een gesprekje willen hebben.

De voorzitter:

Dat lijkt me prima. Dank u wel.

Dan ga ik naar de heer Laçin. Dit is een regeling, dit is geen debat.

De heer Laçin (SP):

Maandenlang staakten buschauffeurs in het streekvervoer voor minder werkdruk en een fatsoenlijke plaspauze. En actievoeren loont. Ik wil de chauffeurs feliciteren met het cao-akkoord dat er nu ligt. De aanhouder wint. Evenzo belangrijk is dat de vakbonden en de werkgevers ...

De voorzitter:

Nee, meneer Laçin! U wilt een debat.

De heer Laçin (SP):

... de handen ineen hebben geslagen om de marktwerking in het streekvervoer aan te pakken.

De voorzitter:

Nee, nee, nee. Meneer Laçin ...

De heer Laçin (SP):

Die oproep neemt de SP graag over. Daarom wil ik een debat met de staatssecretaris van IenW over hoe we de chauffeurs en de reizigers weer op 1 kunnen zetten, en niet de wensen van buitenlandse staatsbedrijven.

De heer Ziengs (VVD):

Kort en krachtig: geen steun.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Steun.

De heer Van Aalst (PVV):

We staan volledig achter onze buschauffeurs maar niet achter de vakbondsagenda van de heer Laçin, dus geen steun.

De heer Sienot (D66):

Geen steun. We zijn benieuwd naar de brief.

De heer Baudet (FvD):

De plaspauzes van buschauffeurs zijn eigenlijk meneer Hiddema's dossier, maar namens FvD steun voor het debat.

De voorzitter:

Het gaat lekker vlak voor het reces. De heer Gijs van Dijk.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun.

De heer Laçin (SP):

Ik heb 30 leden, voorzitter. Dit debat wil ik graag agenderen en dan gaan we er zeker nog over praten.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten.

De heer Jetten, namens D66.

De heer Jetten (D66):

Voorzitter. Ik realiseer me dat het heel erg druk is vandaag, maar wij hebben de afgelopen dagen heel veel nieuwe informatie gekregen op het Groningendossier, dus ik zou graag de spreektijden in het debat dat zo meteen aanvangt met één minuut willen uitbreiden.

De voorzitter:

Eén minuut?

De heer Jetten (D66):

Ja.

De heer Nijboer (PvdA):

Het is mij wel tien minuten waard. Steun voor het verzoek, tenzij het ten koste gaat van de mogelijkheden voor interrupties, want ik wil wel graag interruptiemogelijkheden.

De voorzitter:

Dat zijn twee verschillende dingen.

De heer Nijboer (PvdA):

Ik steun het verzoek.

De voorzitter:

Ik ga over de interrupties.

De heer Nijboer (PvdA):

Zo is het, voorzitter, maar ik ken u ook. Als wij een beetje coulanter zijn ...

De heer Baudet (FvD):

Geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Geen steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik had graag die twee minuten gehad, maar deze steun ik ook.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Steun voor die ene minuut erbij, ook namens Dilan Yeşilgöz van de VVD.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik steun het ook.

De voorzitter:

Volgens mij heeft u een meerderheid. Er is steun voor een minuut extra spreektijd. Ik zal jullie daaraan houden.

Mevrouw Bromet namens GroenLinks.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Voorzitter. Vanochtend werden wij geconfronteerd met schokkende beelden die gemaakt zijn bij eendenfokkers, waaruit blijkt dat eendenfokkers structureel eenden mishandelen en de wet overtreden. Daarom vraag ik graag een debat aan over dierenmishandeling in de pluimveehouderij.

De voorzitter:

Kijk eens, zo hoort het. Kort en krachtig. Dank u wel, mevrouw Bromet!

De heer Graus (PVV):

Van harte steun om deze dierenbeulerij aan te pakken. Hopelijk kan GroenLinks ons ook steunen met de uitbouw van de dierenpolitie. Dank u wel.

Mevrouw Lodders (VVD):

Ik zou dit debat op dit moment niet willen steunen, maar ik doe het verzoek om het toe te voegen aan het debat van mevrouw Ouwehand over de slachthuizen. Dat komt namelijk heel snel na het reces, want dat staat bovenaan. Ik zou het graag willen combineren om daar sneller over te spreken dan het verzoek dat u doet.

De voorzitter:

Dus mevrouw Lodders, geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik steun wel het voorstel voor een apart debat. We kunnen altijd kijken of we het eerder kunnen betrekken. Ik moet wel zeggen dat het extra pikant is dat terwijl dit nieuws naar buiten kwam de vleeslobby eendenborstfilet heeft staan serveren op de parlementaire barbecue. Ik vind dat in meerdere opzichten redelijk schandalig.

De heer Geurts (CDA):

Ik zat nog even na te denken over de woorden van de vorige spreker. Geen steun voor dit debat. Ik vond de motivatie die mevrouw Lodders daarbij gaf wel een goeie om het snel op de agenda te krijgen, door het samen te voegen met een ander debat dat hoog op de agenda staat.

De heer De Groot (D66):

Het lijkt mij inderdaad verstandig. Hier moeten we het zeker over hebben. Dus in die zin steun voor het onderwerp. Maar laten we praktisch zijn en het toevoegen aan het debat dat al staat van mevrouw Ouwehand over de slachthuizen, en misschien de spreektijd daar nog iets uitbreiden.

De heer Laçin (SP):

Dit is voor de SP een apart debat waard. Steun voor het verzoek.

De heer Moorlag (PvdA):

Het belang van de zaak brengt mij op het standpunt dat ik het verzoek steun, maar als ik kijk naar de snelheid waarmee het debat moet worden gevoerd, dan vind ik dat mevrouw Lodders wel een zinnig voorstel heeft gedaan.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik zou het ook graag willen samenvoegen met het andere debat dat al staat.

De voorzitter:

Dus niet apart. Mevrouw Bromet, het is gezegd, dat debat staat inderdaad bovenaan de lijst, dus na het reces wordt het gepland. Dank u wel.

Dan ga ik nu naar mevrouw Den Boer. U doet toch een vooraankondiging voor een VAO?

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter. D66 had een verzoek gedaan voor een VAO. Dat stond vandaag op de rol. Het AO Biometrie levert nog wat vragen op over privacy, maar de staatssecretaris is helaas verhinderd. De motor van het vliegtuig doet het niet, zullen we maar zeggen. Vandaar dat ik verzoek om het VAO tot direct na het zomerreces uit te stellen.

De voorzitter:

Ik denk dat niemand daartegen is. We voeren het van de agenda af.

De heer Van Rooijen, namens 50PLUS.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Gisteren is de minister van Financiën aan het begin van het debat over de Voorjaarsnota uit zijn vel gesprongen over een nieuw probleem bij de Belastingdienst. De staatssecretaris heeft daarover een brief geschreven, maar die is zeer vaag en onvolledig. Alle begrip daarvoor, maar wij willen vandaag nog een debat ...

De voorzitter:

Vandaag nog?

De heer Van Rooijen (50PLUS):

... over de brief van de staatssecretaris. Als we wachten, gebeurt dat op zijn vroegst over twee maanden. Dan vrees ik dat het van kwaad tot erger is gegaan.

De voorzitter:

Hoorde ik het goed, meneer Van Rooijen? Vandaag een debat, plenair?

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ja, voorzitter, plenair. Het kan ook een notaoverleg zijn, zoals we gisteravond met de premier hebben gehad. Dan kunnen er ook moties ingediend worden. Daar heb ik alle begrip voor.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik zou ook het liefst vandaag erover willen spreken. Ik steun volledig de analyse dat we wel gehoord hebben dat er een probleem is, maar dat we niet weten hoe groot het probleem is, wat de financiële consequenties zijn en hoe we dit gaan oplossen. We hebben drie weken geleden nog een groot debat gehad ...

De voorzitter:

U steunt het?

Mevrouw Leijten (SP):

... dat de Kamer erover moet gaan wanneer ze informatie krijgt en hoe ze die krijgt. En bij de eerste de beste kans gaat het mis. Daarom is het vandaag een debat waard.

De voorzitter:

Oké, ja. Mevrouw Lodders namens de VVD.

Mevrouw Lodders (VVD):

Ik dacht dat mevrouw Leijten met een alternatief voorstel kwam. We hebben vanmorgen in de procedurevergadering afspraken gemaakt om schriftelijk overleg te voeren. We hebben een brief gevraagd waarin de vragen van de heer Van Rooijen en mevrouw Leijten naar het ministerie zijn gestuurd. We hebben ook het verzoek gedaan om in de eerste week na het reces een algemeen overleg te voeren. Dat is de reden dat ik het debat op dit moment niet steun.

De voorzitter:

Meneer Van Rooijen, was u bij de procedurevergadering aanwezig?

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ja, voorzitter, uiteraard. Dat is mede de reden om het debat aan te vragen.

De voorzitter:

Oké. De heer Azarkan namens DENK.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Gisteren inderdaad gemeld en gisteravond een brief gekregen. Hoe graag ik ook dat debat zou willen voeren, denk ik dat het niet veel uitmaakt. Ik steun het debat niet. Het is wel in lijn met wat er de afgelopen periode gemeld is. Dus wat mij betreft een schriftelijk overleg naar aanleiding van de procedurevergadering en na het reces een debat.

De voorzitter:

U bedoelt een AO, een algemeen overleg. De heer Jetten namens D66.

De heer Jetten (D66):

Voorzitter. Ik sluit me aan bij mevrouw Lodders. Geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Ik ook.

De heer Baudet (FvD):

Wij steunen het wel. De wijze waarop erf- en schenkbelasting nu is geregeld, is een groot probleem. Wij willen het er graag over hebben en een motie indienen om de vrijstelling van erf- en schenkbelasting zo snel mogelijk af te schaffen.

De heer Snels (GroenLinks):

Geen steun, voorzitter.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun.

De heer Omtzigt (CDA):

Geen steun. Ik denk niet dat een debat vannacht om 02.00 uur iets oplost op deze korte termijn. Daarom hebben wij gekozen voor schriftelijk overleg en het AO direct na het reces.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun.

De voorzitter:

Meneer Van Rooijen, wat denkt u? U heeft geen meerderheid.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Nee. De tijd zal leren of dit wijs was.

De voorzitter:

Dank u wel. Dat is bij alles, denk ik. Hiermee zijn we klaar met de regeling. Dank jullie wel. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.