Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 64

64 Stemming motie Berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Stand van zaken toezegging inzake het beleid van de gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog,

te weten:

  • -de motie-Van der Graaf c.s. over een nationaal bergingsprogramma (32156, nr. 93).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van der Graaf c.s. (32156, nr. 93) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inzichten van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 erop wijzen dat er zich in Nederland en zijn territoriale wateren 30 tot 50 vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog bevinden waarin zich mogelijk stoffelijke resten bevinden van vermiste piloten en bemanningsleden;

overwegende dat in 2020 75 jaar bevrijding zal worden gevierd en dat voor deze bevrijding een hevige strijd is geleverd;

voorts overwegende dat het een erezaak is om vermiste piloten en bemanningsleden de laatste eer te bewijzen en recht te doen aan de wens van nabestaanden om hen te kunnen identificeren en te begraven;

verzoekt de regering in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Stafdienst Vliegtuigberging en de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 te komen tot een nationaal bergingsprogramma;

verzoekt de regering tevens de bijdrage in de kosten aan gemeenten voor de berging van deze 30 tot 50 vliegtuigwrakken voortaan volledig aan te vullen vanuit het Gemeentefonds, waarin voor de berging van vliegtuigwrakken nu al een reservering is opgenomen;

verzoekt de regering voorts de Kamer voor de begrotingsbehandeling BZK te informeren over de nadere uitwerking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 94, was nr. 93 (32156).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Graaf c.s. (32156, nr. 94, was nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is aangenomen.