Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 28

28 Stemmingen moties Initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser,

te weten:

  • -de motie-Geurts/Sienot over een Noordzeetransitiefonds (34526, nr. 6);

  • -de motie-Sienot/De Groot over een resultaatverplichting bij aanbestedingen van nieuwe windparken op zee (34526, nr. 7);

  • -de motie-Sienot/De Groot over een nationaal programma voor oesterbanken in de Noordzee (34526, nr. 8);

  • -de motie-Moorlag over overgangen van zoet en zout water (34526, nr. 9);

  • -de motie-Moorlag/Bromet over het verwijderen van buiten gebruik gestelde gas- en olieplatforms (34526, nr. 10);

  • -de motie-Bromet/Moorlag over natuurvriendelijk zeebeleid binnen windmolenparken (34526, nr. 11);

  • -de motie-Futselaar over bestuurlijke doorzettingsmacht voor de Waddenautoriteit (34526, nr. 12);

  • -de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over vissenwelzijn (34526, nr. 14);

  • -de motie-Van Kooten-Arissen over het implementeren van de bedwelmde visslacht (34526, nr. 15).

(Zie notaoverleg van 2 juli 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Geurts stel ik voor zijn motie (34526, nr. 6) aan te houden. Op verzoek van de heer Sienot stel ik voor zijn moties (34526, nrs. 7 en 8) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Moorlag/Bromet (34526, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verwijderen van buiten gebruik gestelde gas- en olieplatforms gewenst is om ruimte te bieden aan nieuwe ruimtevragende functies, zoals het opwekken van windenergie;

verzoekt de regering hiertoe een plan te ontwikkelen en voor te leggen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16, was nr. 10 (34526).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Moorlag (34526, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Moorlag/Bromet (34526, nr. 16, was nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bromet/Moorlag (34526, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Futselaar (34526, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen c.s. (34526, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (34526, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.