Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 36

36 Stemmingen moties Geneesmiddelenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid,

te weten:

 • -de motie-Ploumen c.s. over invoering van een Noors model (29477, nr. 495);

 • -de motie-Ploumen c.s. over een verplicht transparantieregister voor BIG-geregistreerden (29477, nr. 496);

 • -de motie-Ploumen c.s. over dwingende maatregelen als er geen akkoord is over de invoering van licentieovereenkomsten (29477, nr. 497);

 • -de motie-Van Gerven c.s. over een nationaal fonds geneesmiddelen (29477, nr. 498);

 • -de motie-Van Gerven over taperingstrips in het basispakket (29477, nr. 499);

 • -de motie-Ellemeet/Sazias over consulteren van de arts bij twijfel over het voorgeschreven medicijn (29477, nr. 500);

 • -de motie-Dik-Faber over herberekening van de vergoedingslimieten in het GVS (29477, nr. 501);

 • -de motie-Sazias over altijd het door de arts voorgeschreven medicijn ontvangen (29477, nr. 502);

 • -de motie-Aukje de Vries/Van den Berg over het optimaliseren van gepast gebruik van dure geneesmiddelen (29477, nr. 503);

 • -de motie-Öztürk over transparantie over prijsafspraken met fabrikanten (29477, nr. 504);

 • -de motie-Öztürk over lobbyisten van Big Pharmabedrijven hun lobbypas ontnemen (29477, nr. 505).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ploumen stel ik voor haar moties (29477, nrs. 495, 496 en 497) aan te houden. Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor zijn motie (29477, nr. 498) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Sazias (29477, nr. 502) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor een patiënt een medische noodzaak kan zijn om een specifiek merk medicijn voorgeschreven te krijgen van de huisarts;

overwegende dat, ondanks het voorschrift van de arts, de apotheker soms besluit een patiënt toch een ander (goedkoper) medicijn te geven;

overwegende dat jurisprudentie uit 2015 en 2017 heeft bevestigd dat een verzekeraar en een apotheker niet op de stoel van de voorschrijver mogen gaan zitten;

overwegende dat ook de minister in 2015 heeft benadrukt dat in het geval van medische noodzaak de zorgverzekeraar vanuit haar zorgplicht verplicht is het duurdere medicijn te vergoeden;

verzoekt de regering zo snel mogelijk in samenspraak met apothekers en zorgverzekeraars te realiseren dat patiënten het door de arts voorgeschreven medicijn ontvangen als de arts heeft aangegeven dat er sprake is van een medische noodzaak, tenzij in nader overleg met de behandelend arts vastgesteld wordt dat het voorgeschreven medicijn niet beschikbaar of niet passend is voor de betreffende patiënt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 513, was nr. 502 (29477).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29477, nr. 499).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ellemeet/Sazias (29477, nr. 500).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29477, nr. 501).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sazias (29477, nr. 513, was nr. 502).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aukje de Vries/Van den Berg (29477, nr. 503).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Öztürk (29477, nr. 504).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Öztürk (29477, nr. 505).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.