Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 31

31 Stemming motie Cybersecuritywet

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet),

te weten:

  • -de motie-Alkaya over zorgaanbieders aanwijzen als aanbieder van essentiële diensten (34883, nr. 10).

(Zie vergadering van 24 mei 2018.)

De voorzitter:

De motie-Alkaya (34883, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen wordt gesteld dat zorgaanbieders niet zullen worden aangewezen als aanbieders van essentiële diensten;

van mening dat cybersecurity binnen de gezondheidszorg van cruciaal belang is voor het maatschappelijk welzijn;

verzoekt de regering in de algemene maatregel van bestuur ook zorgaanbieders aan te wijzen als aanbieder van essentiële diensten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12, was nr. 10 (34883).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Alkaya (34883, nr. 12, was nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.