Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 103, item 65

65 Stemmingen moties Maatschappelijke diensttijd

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Maatschappelijke diensttijd,

te weten:

  • -de motie-El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (34775-XVI, nr. 135);

  • -de motie-Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd (34775-XVI, nr. 136);

  • -de motie-Westerveld over meer steun voor jongerenorganisaties (34775-XVI, nr. 137);

  • -de motie-Diertens over het inclusief inrichten van de maatschappelijke diensttijd (34775-XVI, nr. 138);

  • -de motie-Hijink/Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (34775-XVI, nr. 139);

  • -de motie-Hijink over de optie van  versterking van de maatschappelijke stage openhouden (34775-XVI, nr. 140);

  • -de motie-Segers/Diertens over ambassadeurs voor maatschappelijke diensttijd (34775-XVI, nr. 141);

  • -de motie-Kerstens over verwezenlijking van de doelen van de maatschappelijke diensttijd (34775-XVI, nr. 142);

  • -de motie-de motie Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk (34775-XVI, nr. 143).

(Zie vergadering van 4 juli 2018.)

De voorzitter:

De motie-El Yassini c.s. (34775-XVI, nr. 135) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden El Yassini, Segers, Rog, Diertens, Kerstens en Agema.

Zij krijgt nr. 145, was nr. 135 (34775-XVI).

De voorzitter:

De motie-Diertens (34775-XVI, nr. 138) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst staat opgenomen dat de mogelijkheid van een maatschappelijke diensttijd wordt ingevoerd om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving;

van mening dat de maatschappelijke diensttijd enkel een succesvol project wordt als alle jongeren hierbij betrokken worden, ook jongeren die nu al moeilijk een baan of stageplek kunnen krijgen, zoals jongeren met een beperking of jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond;

verzoekt de regering om, samen met de betrokken jongerenorganisaties, bij de verdere uitwerking van de maatschappelijke diensttijd in gesprek te gaan met Ieder(in) en migrantenjongerenorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Gamechangers Academy, om te bezien hoe de maatschappelijke diensttijd inclusief ingericht kan worden en de Kamer hierover bij de evaluatie van de pilots te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 146, was nr. 138 (34775-XVI).

De voorzitter:

De motie-Hijink/Westerveld (34775-XVI, nr. 139) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog veel onduidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd en over de bereidheid tot deelname aan de maatschappelijke diensttijd onder jongeren, maar dat verschillende onderzoeksprojecten hierin meer duidelijkheid zullen verschaffen;

constaterende dat de kosten voor de uitvoering van de maatschappelijke diensttijd uiteindelijk structureel 100 miljoen euro zullen bedragen;

van mening dat voor een structurele besteding van 100 miljoen euro een serieuze afweging nodig is op basis van heldere informatie;

verzoekt de regering in het voorjaar van 2019 een "go/no-go"-moment in te bouwen met betrekking tot de invoering van de maatschappelijke diensttijd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 147, was nr. 139 (34775-XVI).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-El Yassini c.s. (34775-XVI, nr. 145, was nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (34775-XVI, nr. 136).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld (34775-XVI, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Diertens (34775-XVI, nr. 146, was nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hijink/Westerveld (34775-XVI, nr. 147, was nr. 139).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hijink (34775-XVI, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Segers/Diertens (34775-XVI, nr. 141).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens (34775-XVI, nr. 142).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-de motie Kerstens c.s. (34775-XVI, nr. 143).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.